Zakład Odzysku Energii FLUID S.A.

Działania w zakresie uwęglania biomasy prowadzone są przez Spółkę od 2005. W tym czasie, wysiłkiem wielu osób, opracowana została unikalna w skali światowej technologia autotermicznej waloryzacji biomasy. Efektem wdrożenia technologii jest Zakład Odzysku Energii, który w trybie ciągłym produkuje „zieloną energię” i biowęgiel FLUID.

Naszym dążeniem jest rozpowszechnienie ekologicznych technologii w energetyce i ciepłownictwie oraz popularyzacja biowęgla, który zważywszy na swoje właściwości stanowi doskonałe ekologiczne paliwo, ulepszacz do gleb, a także m.in. dodatek do tynku czy kompostu.

Działalność

Celem działalności przedsiębiorstwa Fluid - Kooperacja Sp. z o.o., które zostało wniesione do Fluid S.A., było wdrożenie nowatorskiej na rynku polskim i światowym, technologii produkcji biowęgla. Po kilku latach prowadzonych badań Spółka stała się wyłącznym właścicielem wszelkich praw do wynalazku „Sposób i urządzenie do waloryzacji stałych paliw odpadowych oraz biomasy zwłaszcza dla czystej produkcji energii elektrycznej i ciepła”. W badania nad patentem Fluid S.A. zaangażowane były jednostki naukowe: Politechnika Częstochowska, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Energetyki w Katowicach, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Politechnika Gdańska oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

W wyniku przeprowadzonych w przedsiębiorstwie prac rozwojowych w kwietniu 2010 zakończono proces przemysłowego wdrożenia prototypu Termolizacyjnego Modułu Odzysku Energii z biomas (TMOE). Technologia TMOE opiera się na wykorzystaniu stałych paliw ubocznych i biomasy do produkcji ekologicznego paliwa - wzbogaconego energetycznie biowęgla marki FLUID. Dalszy rozwój spółki zaowocował budową i oddaniem do użytkowania w 2017 roku pierwszego na świecie Zakładu Odzysku Energi wyposażonego w nowoczesną, czteroreaktorową instalację waloryzacji biomasy. Potencjał innowacyjny biowęgla marki FLUID to przede wszystkim czystość ekologiczna, wysoka gęstość energii, bardzo dobre właściwości mielenia oraz automatyka i ciągłość produkcji - 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Potencjał innowacyjny biowęgla FLUID to nie tylko odnawialne paliwo dla energetyki o dużej możliwości redukcji CO2, ale również nawóz dla rolnictwa o długim cyklu rozkładu, a w niedalekiej przyszłości być może także paliwo do ogniw węglowych.

Historia

Data

Wydarzenie historyczne

1.03.2005 

Reaktywacja działalności Spółki Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. i podniesienie  kapitału zakładowego o 49 000,00 zł przez utworzenie 490 nowych udziałów po 100,00 zł każdy, które zostały objęte przez nowych udziałowców

07.2005 

Podniesienie kapitału zakładowego Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. o 25 000,00 zł poprzez utworzenie nowych 250 udziałów po 100,00 zł każdy, objętych przez wniesienie aportem nieruchomości

07.2006 

Podniesienie kapitału zakładowego Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. o 25 000,00 zł poprzez utworzenie nowych 250 udziałów po 100,00 zł każdy, objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci wszelkich praw do wynalazku „Sposób urządzenie do autotermicznej waloryzacji stałych paliw odpadowych oraz biomasy zwłaszcza dla czystej produkcji energii elektrycznej i ciepła”.

04.2008 

Podniesienie kapitału zakładowego Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. o 50 000,00 zł poprzez utworzenie nowych 500 udziałów po 100,00 zł każdy, w całości opłaconych gotówką; zawarcie Umowy Inwestycyjnej zapewniającej dalsze finansowanie prac nad technologią Spółki

02.2009 

Początek badań nad uwęglaniem biomas

24.03.2010 

Zakwalifikowanie do projektu kompleksowego rozwoju GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii 

04.2010 

Uruchomienie Zakładu Odzysku Energii i produkcji biowęgla marki FLUID 

23.06.2010

Wyprodukowany biowęgiel marki Fluid otrzymuje specjalną nagrodę Ministra Gospodarki „eCO2 innowacja” w prowadzonym przez PARP konkursie: Polski Produkt Przyszłości 2010

5.11.2010 

Zwycięstwo w Konkursie Czysty  Biznes organizowanym przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska w kategorii „Innowacyjny Proces”

8.11.2010 

Powołanie Fluid Spółki Akcyjnej

16.12.2010 

Tytuł „Innowacyjny Produkt” w III Edycji Konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2010”

22.12.2010 

Rejestracja Fluid Spółki Akcyjnej w KRS

18.01.2011 

Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C

04.2011 

Wejście Spółki Fluid S.A. na giełdę NewConnect

06.2011 

Zastrzeżenie przez Urząd Patentowy znaku towarowego słowno-graficznego FLUID

10.2011 

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ZOE w Sędziszowie

12.2011 

Otrzymanie przez firmę FLUID S.A. certyfikatu na paliwo odnawialne, spełniające wytyczne Dyrektywy Unii Europejskiej i Parlamentu z dnia 23 kwietnia 2009 roku, wydanego przez SGS INSTYTUT FRESENIUS z siedzibą w Berlinie

01.2012 

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod Zakład Odzysku Energii w Sędziszowie oraz 20-leci firmy FLUID

03.2012 

tytuł „Lider Małopolski” za najlepsze przedsięwzięcie w Małopolsce

03.2012 

Opinia AGH nt. biowęgla marki FLUID pod kątem zgodności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku oraz z wymogami Urzędu Regulacji Energetyki w tym zakresie

08.2012 

Opinia IUNG – Puławy stwierdzająca przydatność biowęgla marki FLUID jako środka poprawiającego właściwości gleby do stosowania w rolnictwie

02.2013 

Podpisanie umowy z Instytutem Agrofizyki PAN z Lublina o współpracy w zakresie badań dotyczących wpływu biowęgla na właściwości fizyczne gleby

08.2013 

Podpisanie umowy pomiędzy FLUID S.A. a firma Spin Holding Sp. z o. o. dotyczącej sprzedaży biowęgla marki FLUID (peletu)

09.2013 

Zatwierdzenie przez Urząd Patentowy w Warszawie zgłoszenia patentowego nr P404683 pt. „Sposób przetwarzania biomas w paliwo odnawialne i urządzenie do przetwarzania biomas w paliwo odnawialne”

11.2013 

Zarejestrowanie w Urzędzie Patentowym w Warszawie zgłoszenia patentowego nr P405450 pt. „Palenisko fluidalne do spalania w szczególności paliwa odnawialnego”

11.2013 

Złożenie dokumentacji przez FRI, FLUID oraz Ekopar niezbędnej do wydania pozwolenia na budowę na wyspie Seram budowy ZOE o mocy elektrycznej 6MW. Dokonano wyboru działki, na której zbudowany zostanie ZOE

12.2013 

Wybór dwóch wykonawców budowy „Innowacyjnej na skalę światową instalacji technologicznej produkcji biowęgla”: firma Ekopar Sp. z o. o. oraz firma Energika Sp. j.

02.2014 

Złożenie wniosku aplikacyjnego do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 pt. „Innowacyjny układ do rozproszonego przetwarzania odnawialnej energii”. Wnioskowana wartość dofinansowania prawie 3 000 000 (trzy miliony) złotych

03.2014 

Utworzenie w spółce FLUID S.A. Działu Badawczo-Rozwojowego

03.2014 

Wyróżnienie Rynkowy Lider Innowacji 2014 roku – Jakość, Kreatywność, Efektywność

05.2014 

Tytuł Diament Regionu, nagroda przyznawana pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

07.2014 

Uzyskanie dofinansowania w kwocie 3,0 mln złotych z NCBiR na projekt pt. „Innowacyjny układ do rozproszonego przetwarzania odnawialnej energii”.

10.2014 

Otrzymanie Srebrnego Godła w kategorii QI Produkt w ramach konkursu Quality International 2014 za najwyższej jakości Technologia FLUID uwęglania wszelkiego rodzaju biomas roślinnych oraz odpadowych

10.2014 

Zawarcie z firmą POSTEOR Poznań Sp. z o. o. umowy w przedmiocie współpracy przy realizacji projektu „Innowacyjnej na skalę światową technologii produkcji nawozów na bazie biowęgla”.

01.2015 

Nominacja Jana Gładkiego – Prezesa Zarządu FLUID S.A. do IV edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategorii: Wizja i innowacja.

07.2015 

Zawarto ze spółką BUSINESS & TRUST ramowe umowy na sprzedaż biomasy ( w ilości 20.000 MT rocznie) oraz sprzedaży i nabycia biowęgla (16.000 ton rocznie), a także zawarto ze spółką Fortis Logistics Sp. z o.o. sp. k. umowę na sprzedaż biomasy (30.000 MT).

11.2015 

Na Polskim Kongresie Przedsiębiorczości w Łodzi firma Fluid S.A. została uhonorowana statuą POLSKA NAGRODA INNOWACYJNOŚCI 2015 roku.

04.2016 

Zawarto z podmiotem prawa polskiego, umowy o świadczenie usług doradztwa gospodarczego i umowy inwestycyjnej której przedmiotem są czynności doradcze w związku z niepubliczną emisją przez Emitenta obligacji korporacyjnych na łączną kwotę do 15.000.000 zł.

09.2016

Ukończenie budowy Zakładu Odzysku Energii oraz rozpoczęcie procesu rozruchu Zakładu. Równocześnie z zakończeniem budowy zakładu rozpoczęto procedurę uzyskania wymaganych pozwoleń na użytkowanie nieruchomości.

09.2016

Powołanie członka zarządu FLUID S.A. Łukasza Pietrzkiewicza na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

01-02.2017

W okresie od stycznia do lutego Zakład oficjalnie uzyskał wszystkie wymagane pozwolenia na użytkowanie Zakładu Odzysku Energii.

01.2017

25 stycznia przy udziale zaproszonych osób ze szczególnym uwzględnieniem akcjonariuszy oraz władz lokalnych i wojewódzkich odbyło się uroczyste otwarcie Zakładu Odzysku Energii.

01-04.2017

Pierwszy kwartał roku 2017 roku zakład rozpoczął produkcję pierwszej partii biowęgla w oparciu o działanie nowej linii technologicznej. Szerokie zastosowanie wyprodukowanego biowęgla wskazało na nowe zastosowania w wielu gałęziach gospodarki. Tym samym po zgłoszonych zapotrzebowaniach jednego z najważniejszych odbiorców biowęgla rozpoczęto proces modernizacji linii technologicznej mający na celu zwiększenie zawartości pierwiastka C w produkcie finalnym. W wyniku dokonanych zmian uzyskano produkt o zawartości związanego pierwiastka C na poziomie 90%.

08.2017

Zawarcie umowy z Biowęgiel Dystrybucja Sp. z o.o.

09.2017

Otrzymanie Prawa Ochronnego nr 69329 na wzór użytkowy pt. „Palenisko fluidalne do spalania w szczególności paliwa odnawialnego”.

11.2017

Otrzymanie nagrody gospodarczej Skrzydła 2017 za produkcję i promowanie biowęgla marki FLUID.

11.2017

Otrzymanie patentu na wynalazek nr. 227338 pt. „Sposób przetwarzania biomas w paliwo odnawialne i urządzenie do przetwarzania biomas w paliwo odnawialne”.