Historia

Spółka została zawiązana dnia 8 listopada 2010 roku aktem notarialnym Rep. A nr 17249/2010 sporządzonym przed notariuszem Piotrem Tomaszkiem prowadzącym kancelarię notarialną w Krakowie.

W dniu 22 grudnia 2010 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki pod numerem 0000374101 do Rejestru Przedsiębiorców KRS.

Założycielem Spółki Fluid S.A. była Spółka Fluid - Kooperacja Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy Spółki w chwili utworzenia wynosił 14 696 040 zł i dzielił się na:
13 232 410 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 zł każda,
1 463 630 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1 zł każda,
opłaconych w całości wkładem niepieniężnym w postaci spółki Fluid - Kooperacja Sp. z o.o.

Spółka Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. została reaktywowana w dniu 1 marca 2005 roku (założona w 1991 roku). W tym dniu zwiększono kapitał założycielski Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. z 1 000,00 zł (10 udziałów po 100,00 zł każdy udział) do 50 000,00 zł przez utworzenie 490 nowych udziałów po 100,00 zł każdy, które zostały objęte przez nowych udziałowców.

Celem reaktywacji Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. było podjęcie badań i wdrożenie, w zlokalizowanym w siedzibie tej spółki prototypowym zakładzie, innowacyjnej technologii autotermicznego odzysku energii z biomas.

W lipcu 2005 roku kapitał zakładowy Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. został podniesiony o 25 000,00 zł przez utworzenie nowych 250 udziałów po 100,00 zł każdy, które objął nowy wspólnik poprzez wniesienie aportem użytkowania wieczystego działki o powierzchni 52 ar oraz budynku gospodarczego o powierzchni 288 m2.

W lipcu 2006 roku kapitał zakładowy Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. został podniesiony o kolejne 25 000,00 zł poprzez utworzenie 250 udziałów, po 100,00 zł każdy, które objął nowy wspólnik przez pokrycie wkładem niepieniężnym, tj. wszelkimi prawami do wynalazku nr P363785 „Sposób i urządzenie do autotermicznej waloryzacji stałych paliw odpadowych oraz biomasy zwłaszcza dla czystej produkcji energii elektrycznej i ciepła” zgłoszonego do Urzędu Patentowego w dniu 28 listopada 2003 roku.

W dniu 15 grudnia 2009 roku Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. otrzymała patent na ww. wynalazek o nr 204294.

W kwietniu 2008 roku kapitał zakładowy Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. został podniesiony o 50 000,00 zł poprzez utworzenie nowych 500 udziałów, po 100,00 zł każdy, które objęli nowi wspólnicy opłacając je w całości gotówką.

Na mocy Umowy Inwestycyjnej zawartej przez Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. i jej wspólników, nowi wspólnicy zobowiązali się do zainwestowania kwoty równej 1 618 tys. zł w formie zasilenia kapitału własnego oraz pożyczki. Środki te zapewniły Spółce możliwość dalszego rozwoju opracowywanej technologii.

W lutym 2009 roku Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. rozpoczęła badania nad uwęglaniem wszelkiego rodzaju biomas. Główny cykl badań został zakończony w kwietniu 2010 roku, kiedy to Fluid - Kooperacja Sp. z o.o.  z wykorzystaniem będącego jej własnością patentu uruchomiła Zakład Odzysku Energii (ZOE) i produkcję biowęgla marki FLUID. Produkcja ciągła ruszyła od sierpnia 2010 roku, na poziomie 170 kg/h biowęgla marki FLUID.

W marcu 2010 roku Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. została zakwalifikowana do udziału w projekcie Ministerstwa Środowiska GreenEvo, który ma celu propagowanie w kraju i za granicą prośrodowiskowych technologii. Spółka ta znalazła się w gronie 29 podmiotów, których technologie zostały zauważone i wyróżnione. Dzięki promocji i pomocy ze strony ministerstwa technologia Termolizacyjnego Modułu Odzysku Energii ma być propagowana na rynkach całego świata.

W czerwcu 2010 roku Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. została laureatem edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości i otrzymała za projekt „Stałe paliwo odnawialne marki FLUID” specjalną nagrodę Ministra Gospodarki eCO2 innowacjaprzyznawaną dla produktu o największym potencjale w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

W listopadzie 2010 roku Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. została laureatem organizowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska Konkursu Czysty Biznes w kategorii „Innowacyjny Proces”.
Jako zwycięzca konkursu Spółka otrzymała prestiżową nagrodę Piramidę Czystego Biznesu za ekologiczne i przynoszące wymierne korzyści rozwiązania, dzięki którym budują przewagę na rynku.

W dniu 8 listopada 2010 roku zostaje zawiązana Spółka Fluid S.A. Wszystkie akcje nowej Spółki objęła Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci całego przedsiębiorstwa.

W dniu 22 grudnia 2010 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki Fluid S.A. pod numerem 0000374101 do Rejestru Przedsiębiorców KRS.

W grudniu 2010 roku w III edycji Konkursu  „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2010” organizowanego przez Fundację Innowacji i Rozwoju z Warszawy, Spółka została laureatem w kategorii „Innowacyjny Produkt”, co przyczynia się do zwiększenia popularyzacji technologii tworzonych przez Spółkę oraz umacniania pozycji wśród innowacyjnych firm.

W czerwcu 2011 roku Urząd Patentowy wydał decyzję o zastrzeżeniu znaku towarowego słowno-graficznego FLUID.

Firma FLUID S.A. w dniu 18 października 2011 w roku uzyskała informację, iż decyzja Burmistrza Sędziszowa nr OŚ-7625/2/17/2010/11 z dnia 8 sierpnia 2011 roku w przedmiocie określenia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie Zakładu Odzysku Energii z biomasy roślinnej wraz z halą maszyn, halą biomasy, zapleczem socjalnym oraz linią technologiczną i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 589/31 w Sędziszowie (obręb nr 2 Sędziszów), stała się ostateczna.

W grudniu 2011 roku firma FLUID S.A. uzyskała certyfikat na paliwo odnawialne, spełniające wytyczne Dyrektywy Unii Europejskiej i Parlamentu z dnia 23 kwietnia 2009 roku, wydany przez SGS INSTITUT FRESENIUS z siedzibą w Berlinie.

W dniu 17 stycznia 2012 odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nowy Zakład Odzysku Energii w Sędziszowie oraz 20-lecia działalności firmy FLUID. Ponad 100 gości było świadkami wmurowania kamienia węgielnego na terenie budowy hali pod nowy ZOE w Sędziszowie.

21 marca 2012 roku firma FLUID otrzymała tytuł Lidera Małopolski najlepsze przedsięwzięcie w Małopolsce.

W marcu 2012 roku spółka FLUID SA otrzymała opinię dla paliwa marki FLUID pod kątem zgodności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku oraz z wymogami Urzędu Regulacji Energetyki w tym zakresie wydaną przez Akademię górniczo Hutniczą w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw.

22 sierpnia 2012 roku Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wydał opinię o przydatności biowęgla jako środka poprawiającego właściwości gleby do stosowania w rolnictwie.

21 lutego 2013 roku firma FLUID podpisała umowę współpracę z Instytutem Agrofizyki, Polskiej Akademii Nauk z Lublina w zakresie badań dotyczących wpływu biowęgla na właściwości fizyczne gleby.

W sierpniu 2013 roku została podpisana umowa pomiędzy FLUID S.A., a firmą Spin Holding sp. z o.o. dotycząca sprzedaży czarnego peletu bezdymnego paliwa dla gospodarstw domowych, do grillowania i spalania w domowych piecach.

3 września 2013 Urząd Patentowy z siedzibą w Warszawie zarejestrował pod numerem P404683 nowe zgłoszenie patentowe pt. „Sposób przetwarzania biomas w paliwo odnawialne i urządzenie do przetwarzania biomas w paliwo odnawialne”, którego właścicielem jest FLUID S.A.

W listopadzie w Urzędzie Patentowym zostało zarejestrowane zgłoszenie nowego patentu pod numerem P405450 pt. „Palenisko fluidalne do spalania w szczególności paliwa odnawialnego”.

W listopadzie 2013 FRI, FLUID oraz Ekopar złożyli dokumentację niezbędna do wydania pozwolenia na budowę w starostwie Bagian Barat na wyspie Seram.  Na szczeblu kierowników wydziałów Starostwa w obecności Bupatiego uzgodniono szereg zagadnień technicznych technologicznych. Ustalono że z uwagi na niedobór energii elektrycznej na terenie Starostwa,  optymalnym rozwiązaniem będzie budowa Zakładu Odzysku Energii o mocy elektrycznej 6 MW.Dokonano i uzgodniono ostatecznego wyboru działki budowlanej na której zbudowany zostanie Zakład Odzysku Energii.

W grudniu 2013 roku komisja konkursowa wybrała dwóch wykonawców budowy „Innowacyjnej na skalę światową instalacji technologicznej produkcji biowęgla” 1) Generalny wykonawca I części instalacji – firma Ekopar Sp. z o. o., Kraków; 2) Główny wykonawca II części – firma Energika Sp. j., Zasutowo.

W lutym firma FLUID S.A. złożyła wniosek aplikacyjny do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa: Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii; działanie 1.4 "Wsparcie Projektów Celowych" który został zarejestrowany pod numerem POIG.01.04.00-00-349/13; pod tytułem "Innowacyjny układ do rozproszonego przetwarzania odnawialnej energii".
Zaproponowane do przebadania i wdrożenia, we wniosku rozwiązania układu zintegrowanego opartego o komponenty już wdrażanego systemu technologii FLUID oraz propozycji nowych do przebadania i przyszłościowego wdrożenia a mianowicie: "Technologia FLUID autotermicznego Uwęglania biomas + Ogniwo Paliwowe na biowęglu marki FLUID + silnik parowy + silnik Stirlinga) wpisują się w tzw. energetykę rozproszoną, co w przypadku średnich mocy (do 10 MW) może znaleźć zastosowanie do zasilania w energie elektryczną centrów edukacyjnych, szpitali, osiedli mieszkaniowych. W przypadku małych mocy do 40 kW wpisuje się w tzw. energetykę prosumencką (wytwórca jednocześnie jest użytkownikiem).

W marcu 2014 w spółce FLUID S.A. został utworzony Dział Badawczo-Rozwojowy.

W marcu 2014 roku, firma FLUID S.A., otrzymała prestiżowe wyróżnienie Rynkowy Lider Innowacji 2014 roku – Jakość, Kreatywność, Efektywność.

W maju 2014 roku Spółka FLUID S.A. otrzymała tytuł Diament Regionu, nagrodę przyznawaną pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

W lipcu 2014 roku Spółka FLUID S.A. otrzymała informacje o uzyskaniu dofinansowania nr POIG.01.04.00-00-349/13, pt. „Innowacyjny układ do rozproszonego przetwarzania odnawialnej energii”z NCBiR w ramach ogłoszonego konkursu w kwocie 3,0 mln złotych.

W październiku 2014 roku firma została laureatem konkursu Quality International 2014. Firma otrzymała Srebrne Godło w kategorii QI Produkt - najwyższej jakości Technologia FLUID uwęglania wszelkiego rodzaju biomas roślinnych oraz odpadowych, nagrodę przyznawaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Agencji Przedsiębiorczości oraz Klubu Polskie Forum ISO 9000.

Firma FLUID w dniu 30.10.2014 r. zawarła z Przedsiębiorstwem Wdrażania Postępu Technicznego "POSTEOR" Poznań Sp. z o. o. umowę w przedmiocie współpracy przy realizacji projektu „Innowacyjnej na skalę światową technologii produkcji nawozów na bazie biowęgla”. Na mocy postanowień Umowy Emitent dostarczy dokumentację, reaktory, aparaturę oraz przeprowadzi szkolenia w odpowiednim zakresie. Wartość Umowy wynosi 24.093.240,00 zł brutto. Emitent zobowiązany jest do zrealizowania zakresu rzeczowego Umowy do dnia 15.12.2015 r.

7 stycznia Jan Gładki Prezes Zarządu firmy FLUID S.A. został nominowany przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego do IV edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategorii: Wizja i innowacja.

Data

Wydarzenie historyczne

1.03.2005 

Reaktywacja działalności Spółki Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. i podniesienie  kapitału zakładowego o 49 000,00 zł przez utworzenie 490 nowych udziałów po 100,00 zł każdy, które zostały objęte przez nowych udziałowców

07.2005 

Podniesienie kapitału zakładowego Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. o 25 000,00 zł poprzez utworzenie nowych 250 udziałów po 100,00 zł każdy, objętych przez wniesienie aportem nieruchomości

07.2006 

Podniesienie kapitału zakładowego Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. o 25 000,00 zł poprzez utworzenie nowych 250 udziałów po 100,00 zł każdy, objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci wszelkich praw do wynalazku „Sposób urządzenie do autotermicznej waloryzacji stałych paliw odpadowych oraz biomasy zwłaszcza dla czystej produkcji energii elektrycznej i ciepła”.

04.2008 

Podniesienie kapitału zakładowego Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. o 50 000,00 zł poprzez utworzenie nowych 500 udziałów po 100,00 zł każdy, w całości opłaconych gotówką; zawarcie Umowy Inwestycyjnej zapewniającej dalsze finansowanie prac nad technologią Spółki

02.2009 

Początek badań nad uwęglaniem biomas

24.03.2010 

Zakwalifikowanie do projektu kompleksowego rozwoju GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii 

04.2010 

Uruchomienie Zakładu Odzysku Energii i produkcji biowęgla marki FLUID 

23.06.2010

Wyprodukowany biowęgiel marki Fluid otrzymuje specjalną nagrodę Ministra Gospodarki „eCO2 innowacja” w prowadzonym przez PARP konkursie: Polski Produkt Przyszłości 2010

5.11.2010 

Zwycięstwo w Konkursie Czysty  Biznes organizowanym przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska w kategorii „Innowacyjny Proces”

8.11.2010 

Powołanie Fluid Spółki Akcyjnej

16.12.2010 

Tytuł „Innowacyjny Produkt” w III Edycji Konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2010”

22.12.2010 

Rejestracja Fluid Spółki Akcyjnej w KRS

18.01.2011 

Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C

04.2011 

Wejście Spółki Fluid S.A. na giełdę NewConnect

06.2011 

Zastrzeżenie przez Urząd Patentowy znaku towarowego słowno-graficznego FLUID

10.2011 

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ZOE w Sędziszowie

12.2011 

Otrzymanie przez firmę FLUID S.A. certyfikatu na paliwo odnawialne, spełniające wytyczne Dyrektywy Unii Europejskiej i Parlamentu z dnia 23 kwietnia 2009 roku, wydanego przez SGS INSTYTUT FRESENIUS z siedzibą w Berlinie

01.2012 

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod Zakład Odzysku Energii w Sędziszowie oraz 20-leci firmy FLUID

03.2012 

tytuł „Lider Małopolski” za najlepsze przedsięwzięcie w Małopolsce

03.2012 

Opinia AGH nt. biowęgla marki FLUID pod kątem zgodności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku oraz z wymogami Urzędu Regulacji Energetyki w tym zakresie

08.2012 

Opinia IUNG – Puławy stwierdzająca przydatność biowęgla marki FLUID jako środka poprawiającego właściwości gleby do stosowania w rolnictwie

02.2013 

Podpisanie umowy z Instytutem Agrofizyki PAN z Lublina o współpracy w zakresie badań dotyczących wpływu biowęgla na właściwości fizyczne gleby

08.2013 

Podpisanie umowy pomiędzy FLUID S.A. a firma Spin Holding Sp. z o. o. dotyczącej sprzedaży biowęgla marki FLUID (peletu)

09.2013 

Zatwierdzenie przez Urząd Patentowy w Warszawie zgłoszenia patentowego nr P404683 pt. „Sposób przetwarzania biomas w paliwo odnawialne i urządzenie do przetwarzania biomas w paliwo odnawialne”

11.2013 

Zarejestrowanie w Urzędzie Patentowym w Warszawie zgłoszenia patentowego nr P405450 pt. „Palenisko fluidalne do spalania w szczególności paliwa odnawialnego”

11.2013 

Złożenie dokumentacji przez FRI, FLUID oraz Ekopar niezbędnej do wydania pozwolenia na budowę na wyspie Seram budowy ZOE o mocy elektrycznej 6MW. Dokonano wyboru działki, na której zbudowany zostanie ZOE

12.2013 

Wybór dwóch wykonawców budowy „Innowacyjnej na skalę światową instalacji technologicznej produkcji biowęgla”: firma Ekopar Sp. z o. o. oraz firma Energika Sp. j.

02.2014 

Złożenie wniosku aplikacyjnego do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 pt. „Innowacyjny układ do rozproszonego przetwarzania odnawialnej energii”. Wnioskowana wartość dofinansowania prawie 3 000 000 (trzy miliony) złotych

03.2014 

Utworzenie w spółce FLUID S.A. Działu Badawczo-Rozwojowego

03.2014 

Wyróżnienie Rynkowy Lider Innowacji 2014 roku – Jakość, Kreatywność, Efektywność

05.2014 

Tytuł Diament Regionu, nagroda przyznawana pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

07.2014 

Uzyskanie dofinansowania w kwocie 3,0 mln złotych z NCBiR na projekt pt. „Innowacyjny układ do rozproszonego przetwarzania odnawialnej energii”.

10.2014 

Otrzymanie Srebrnego Godła w kategorii QI Produkt w ramach konkursu Quality International 2014 za najwyższej jakości Technologia FLUID uwęglania wszelkiego rodzaju biomas roślinnych oraz odpadowych

10.2014 

Zawarcie z firmą POSTEOR Poznań Sp. z o. o. umowy w przedmiocie współpracy przy realizacji projektu „Innowacyjnej na skalę światową technologii produkcji nawozów na bazie biowęgla”.

01.2015 

Nominacja Jana Gładkiego – Prezesa Zarządu FLUID S.A. do IV edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategorii: Wizja i innowacja.

07.2015 

Zawarto ze spółką BUSINESS & TRUST ramowe umowy na sprzedaż biomasy ( w ilości 20.000 MT rocznie) oraz sprzedaży i nabycia biowęgla (16.000 ton rocznie), a także zawarto ze spółką Fortis Logistics Sp. z o.o. sp. k. umowę na sprzedaż biomasy (30.000 MT).

11.2015 

Na Polskim Kongresie Przedsiębiorczości w Łodzi firma Fluid S.A. została uhonorowana statuą POLSKA NAGRODA INNOWACYJNOŚCI 2015 roku.

04.2016 

Zawarto z podmiotem prawa polskiego, umowy o świadczenie usług doradztwa gospodarczego i umowy inwestycyjnej której przedmiotem są czynności doradcze w związku z niepubliczną emisją przez Emitenta obligacji korporacyjnych na łączną kwotę do 15.000.000 zł.

Działalność

Celem działalności przedsiębiorstwa Fluid - Kooperacja Sp. z o.o., które zostało wniesione do Spółki, było wdrożenie nowatorskiej na rynku polskim i światowym, technologii produkcji biowęgla - paliwa odnawialnego dla energetyki. Po kilku latach prowadzonych badań Spółka stała się wyłącznym właścicielem wszelkich praw do wynalazku „Sposób i urządzenie do waloryzacji stałych paliw odpadowych oraz biomasy zwłaszcza dla czystej produkcji energii elektrycznej i ciepła”, zgłoszonego do Urzędu Patentowego w dniu 28 listopada 2003 roku. W dniu 15 grudnia 2009 roku Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. otrzymała patent na ww. wynalazek o nr. 204294. W badania nad patentem Fluid S.A. zaangażowane były jednostki naukowe: Politechnika Częstochowska, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Energetyki w Katowicach, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Politechnika Gdańska oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

W wyniku przeprowadzonych w przedsiębiorstwie prac rozwojowych w kwietniu 2010 zakończono proces przemysłowego wdrożenia prototypu Termolizacyjnego Modułu Odzysku Energii z biomas (TMOE). Technologia TMOE opiera się na wykorzystaniu stałych paliw ubocznych i biomasy do produkcji ekologicznego paliwa -wzbogaconego energetycznie biowęgla marki FLUID. Potencjał innowacyjny biowęgla marki FLUID  to przede wszystkim czystość ekologiczna, wysoka gęstość energii, bardzo dobre właściwości mielenia oraz automatyka i ciągłość produkcji - 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Potencjał innowacyjny biowęgla FLUID to nie tylko odnawialne paliwo dla energetyki o dużej możliwości redukcji CO2, ale również nawóz dla rolnictwa o długim cyklu rozkładu, a w niedalekiej przyszłości być może także paliwo do ogniw węglowych.