Sprzedaż biowęgla

 

Biomasa z owsa pofermentacyjnego                Biomasa z wierzby                        Biomasa z kokosa

 

           Biowęgiel marki FLUID            Biowęgiel marki FLUID z wierzby       Biowęgiel marki FLUID z kokosa

 

 

Charakterystyka biowęgla

FLUID S.A. jest producentem najwyższej jakości biowęgla wyprodukowanego na bazie biomasy roślinnej. Linia technologiczna pozwala na uwęglanie biomasy w szerokim zakresie temperatur przekraczających 700oC, dzięki czemu uzyskiwany biowęgiel może posiadać różną charakterystykę fizyko-chemiczną.

Kluczowym parametrem jest zawartość pierwiastka węgla w biowęglu, który w zależności od zamówionego biowęgla może wahać się w przedziale między 70% a 93%.

Biowęgiel, z uwagi na swoje właściwości, posiada bardzo szerokie zastosowanie. W szczególności, jest cenionym paliwem odnawialnym w branży energetycznej, surowcem do produkcji brykietu grillowego oraz stanowi fundament w produkcji nawozów naturalnych, będąc najczęściej głównym składnikiem.

 

Tabela. Porównanie właściwości różnych źródeł energii


Przykładowy węgiel kamienny 

Biomasa

Biowęgiel marki Fluid

Wartość opałowa

22 MJ/kg

12MJ/kg

25MJ/kg

Zwartość pierwiastka 
węgla

60%

25-50%

powyżej 70%

Zawartość chloru,siarki,rtęci

siarka 0,7%,azot 0,24%

0,1%

śladowe ilości, poniżej 0,01%

Zawartość części lotnych

18%

80%

17%

Zawartość popiołu

20%

2-6%

poniżej 6%

Źródło: Opracowanie własne, Spółka

 

Powstały w wyniku uwęglania biomasy biowęgiel posiada największą wartość energetyczną spośród wszystkich biopaliw stałych: ponad 25 G J/Mg. Innowacyjność składu fizykochemicznego tego paliwa polega na wspomnianej dużej zawartości związanego pierwiastka węgla (ponad 70 proc.), niskiej zawartości siarki i chloru. Zestawienie składu biowęgla marki Fluid przedstawia wykres.

Wykres. Skład fizykochemiczny biowęgla marki FLUID

Źródło: Materiały marketingowe Spółki.

 

Biowęgiel jest paliwem o wysokiej wartości opałowej, wysokiej zawartości węgla, niskiej temperaturze zapłonu oraz niskiej wilgotności. W tabeli zestawiono zalety współspalania biowęgla marki FLUID w porównaniu do tradycyjnego współspalania biopaliw.

Tabela Porównanie tradycyjnego współspalania biopaliw i współspalania biowęgla marki FLUID 

PROBLEMU TRADYCYJNEGO
WSPÓŁSPALANIA BIOPALIW 

WSPÓŁSPALANIE BIOWĘGLA MARKI FLUID
WALORYZACJA BIOPALIW

Obniżenie temperatury spiekania popiołu

Nie występuje – spalanie nad paleniskiem

Zwiększona wilgotność spalin

Nie występuje – paliwo o niskiej wilgotności

Obniżenie sprawności spalania w kotle do 3%
 (zwiększona strata wylotowa)

Podwyższenie sprawności kotła –  około 3% 

Osadzanie pyłu na powierzchniach  kotła

Nie występuje – suche spaliny

Możliwość spalania paleniska(miejsce grzewcze)

Nie występuje – spalanie nad paleniskiem

Żużlowanie paleniska 

Nie występuje – spalanie nad paleniskiem

Źródło: Spółka

 

Produkt końcowy - biowęgiel - opuszczający reaktor jest w 90% wolny od zanieczyszczeń oraz wzbogacony energetycznie. Atutem proponowanej metody wzbogacania paliw odnawialnych oraz odpadowych jest pozyskanie czystego paliwa, o wysokiej kaloryczności, którego spalanie w kotłach nie zwiększa emisji spalania podstawowego. W ten sposób można dowolnie realizować współspalanie przy znacznie wyższym udziale (do 100%) przetworzonych paliw odpadowych czy odnawialnych.

 

 

Zamówienia

FLUID S.A. realizuje sprzedaż biowęgla dedykowaną jedynie podmiotom gospodarczym w ramach prowadzonej przez nie działalności.

Sprzedaż realizowana jest w ilościach hurtowych. Zamówienia poniżej 1 000 ton realizowane są na szczególne zamówienie jedynie w celach badawczo rozwojowych lub jako partie testowe.

Biowęgiel na cele badawczo rozwojowe lub jako partie testowe dostępny jest w opakowaniach:

- 10 kg

- 50 kg

- 250 kg

- 500 kg.

Zamówienia należy składać na adres: fluid(at)fluid.pl