Opis Rynku 

Rosnące zapotrzebowanie na energię, zwiększające się zanieczyszczenie środowiska oraz wzrost cen konwencjonalnych nośników energii powodują zwiększenie zainteresowania alternatywnymi źródłami energii. Zgodnie z definicją, energia odnawialna jest to energia uzyskiwana z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych, które mogą okazać się alternatywą dla paliw kopalnych. Do odnawialnych źródeł energii w Polsce zalicza się między innymi energię słoneczną, energię kinetyczną wiatru, energię wody (fal morskich, rzek i innych), energię biomasy i energię biogazu. Zasoby źródeł energii odnawialnej uzupełniają się w naturalny sposób, dzięki czemu nie ulegają wyczerpaniu. Pozyskiwana z nich energia jest bardziej przyjazna środowisku oraz pozwala ograniczyć emisję szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych.

W Polsce największy potencjał jest ciągle związany z paliwami węglowymi. To one stanowią i będą stanowić w najbliższych latach główne źródło energii w naszym kraju. Jednak z uwagi na konieczność podejmowania działań mających na celu ochronę klimatu, istnieje coraz większa potrzeba zmniejszania naszego uzależnienia nie tylko od węgla, ale również gazu ziemnego i ropy naftowej. Potencjał techniczny odnawialnych źródeł energii jest szacowany na około 46% ogólnych potrzeb energetycznych naszego kraju. Obecnie wykorzystujemy tylko niewielką jego część. Dążenie do zwiększania udziału energii ze źródeł odnawialnych w globalnej produkcji energii jest również istotnym wymogiem polityki energetycznej przyjętej w Unii Europejskiej, który dotyczy również polskiego rynku energetycznego. Zgodnie z przyjętym przez rząd w 2009 roku dokumentem „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku" udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu w Polsce ma wzrosnąć co najmniej do 15% w 2020 roku i 20% w roku 2030. Planowane jest także osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w ogólnym zużyciu benzyny i oleju napędowego w transporcie. Głównym celem polskiej polityki energetycznej w zakresie poprawy efektywności w przyszłych latach ma być utrzymanie zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, czyli rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną. Większe znaczenie w bilansie energetycznym kraju będzie miała energia pochodząca ze źródeł odnawialnych 1. Zbiorczy krajowy bilans energii ze źródeł odnawialnych wyrażony w teradżulach [TJ] w latach 2006-2009 pokazuje poniższy wykres. 

Wykres. Bilans pozyskania energii ze źródeł odnawialnych w latach 2006-2009 [TJ]

 1 Polityka energetyczna Polski do 2030, Ministerstwo Gospodarki, Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r., s. 19. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Energia ze źródeł odnawialnych w 2009 r., Warszawa 2010.

 

W latach 2006 - 2009 następował systematyczny wzrost ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Największą pozycję w omawianych latach stanowiła energia pochodząca z biomasy, pozostawiając daleko w tyle pozostałe źródła energii pochodzącej między innymi z biopaliw czy wody. Na tej podstawie można stwierdzić, iż wzrost ilości paliw odnawialnych związany jest głównie z rosnącym zużyciem biomasy i odpadów wysypiskowych, w szczególności na cele grzewcze. Biomasa zajmuje ważną pozycję wśród pozyskiwanych w Polsce odnawialnych źródeł energii. Wykorzystywanie biomasy jest szansą nie tylko dla polskiego ciepłownictwa, ale również rolnictwa (pozwala tworzyć nowe miejsca pracy). Dodatkowo daje realną możliwość, aby wywiązać się z międzynarodowych porozumień dotyczących udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. W 2009 r. energia biomasy stałej stanowiła prawie 86% całej energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych (wykres). 

Wykres. Struktura pozyskania energii ze źródeł odnawialnych w roku-2009 [%]

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Energia ze źródeł odnawialnych w 2009 r., Warszawa 2010.

 

Kolejnymi, pod względem udziału były: biopaliwa ciekłe (7%), energia wodna (3%), biogazy (2%), energia pochodząca z wiatru (2%) inne źródła energii, czyli energia promieniowania słonecznego uzyskiwana z kolektorów słonecznych, energia geotermalna i odpady komunalne (łącznie 1%). Zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie zbiorczym produkcji energii można osiągnąć stosując innowacyjne rozwiązania. Najlepszym wydaje się być spalanie i współspalanie biomasy w kotłach energetycznych i ciepłowniczych. Rozwiązanie to jest atrakcyjne zarówno ze względu na relatywnie niskie koszty produkcji energii, jak również niewielką emisję w porównaniu z innymi konwencjonalnymi źródłami energii. 

Wykres. Porównanie sprawności współspalania  

Źródło: Spółka

Udział energii z odnawialnych źródeł stanowił w 2009 roku 9% energii pierwotnej ogółem, podczas gdy w Unii Europejskiej średnia to 17,6%. W Polsce planowane jest w 2020 r. uzyskanie wskaźnika na poziomie 15%.

Konkurencja

Opracowana przez Spółkę technologia TMOE oparta na wykorzystaniu stałych paliw ubocznych i biomasy do produkcji ekologicznego paliwa - wzbogaconego energetycznie biowęgla marki FLUID, wydaje się być innowacyjna na skalę światową. Z tego powodu trudno wskazać bezpośrednią konkurencję. Głównymi konkurentami Spółki będą podmioty zajmujące się dostarczaniem tradycyjnych surowców do produkcji paliw i energii (węgiel, gaz, ropa), a także dostarczyciele energii z innych typów źródeł odnawialnych (energia wodna, wiatrowa).
Zgodnie z przyjętą w Polsce w 2009 roku polityką energetyczną w ciągu najbliższych kilku lat powinno nastąpić ograniczenie wielkości energii pochodzącej ze źródeł pierwotnych w bilansie energetycznym kraju. Gospodarka złożami węgla ma być przeprowadzana w sposób bardziej racjonalny. Tym samym poprzez dywersyfikację dostaw surowców i paliw wzrośnie rola alternatywnych źródeł energii. Działalność Spółki ukierunkowana na wytwarzanie i sprzedaż biowęgla marki FLUID, paliwa, które w przyszłości pomoże powstrzymać globalne ocieplenie i wycinanie lasów, użyźni glebę i umożliwi ekologiczną utylizacje odpadów, jest dalece innowacyjna i zgodna z realizacją polityki energetycznej kraju. Biowęgiel to oszczędność w zużyciu energii, gdyż posiada znacznie wyższą niż tradycyjne źródła efektywność energetyczną. Jednym z założeń polskiej polityki energetycznej jest rozwój energii rozproszonej wykorzystującej lokalne źródła energii2. Spółka przez budowę ZOE, czyli przedsiębiorstw wytwarzających energię w miejscu funkcjonowania, od uprawy roślin energetycznych przez przetwarzanie do uzyskiwania w efekcie „zielonej” energii realizuje założenia polityki energetycznej.
2Polityka energetyczna Polski do 2030, Ministerstwo Gospodarki, Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r., s. 14. 

Korzystnie na działalność Spółki mogą wpłynąć również inne przyjęte założenia, między innymi dążenie do zwiększenia wykorzystania odpadów tak, aby zminimalizować koszty ich składowania. Źródła produkcji biowęgla, czyli biomasa, odpady komunalne i technologiczne z problemu służb utrzymania czystości stały się szansą dla podmiotów chcących wykorzystać tą technologię do produkcji energii. Biorąc pod uwagę wszystkie zalety biowęgla marki FLUID oraz przyjętą przez rządy politykę dążenia do ograniczenia wielkości źródeł pierwotnych, działalność Spółki jest bardzo perspektywiczna. 
Przewagą konkurencyjną paliwa marki FLUID jest niska emisja CO2, śladowe ilości siarki i chloru, a to doskonale wpisuje się w realizację unijnych dyrektyw, dotyczących wzrostu udziału paliw odnawialnych w produkcji energii.