Rada nadzorcza

Zgodnie z § 16 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) i nie więcej niż z 6(sześciu) Członków, w tym Przewodniczącego.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 (trzy) lata, przy czym kadencja członków pierwszej Rady Nadzorczej wynosi 4 (cztery) lata. 
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie, przy czym wyboru pierwszego składu Rady nadzorczej dokonał założyciel Spółki tj. Fluid - Kooperacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sędziszowie.

    Brak danych

Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej upływa z dniem 26 lutego 2021 r.
W Spółce nie został powołany prokurent.