Rada nadzorcza

Zgodnie z § 16 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) i nie więcej niż z 6(sześciu) Członków, w tym Przewodniczącego.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 (trzy) lata, przy czym kadencja członków pierwszej Rady Nadzorczej wynosi 4 (cztery) lata. 
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie, przy czym wyboru pierwszego składu Rady nadzorczej dokonał założyciel Spółki tj. Fluid - Kooperacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sędziszowie.

 • Kamil Pitala

  Członek Rady Nadzorczej

  Kamil Pitala Członek Rady Nadzorczej spółki FLUID S.A. – życiorys zgodnie z § 10 pkt 20) załącznika Nr 1 w związku z załącznikiem Nr 3 §3 ust.2 pkt 11) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  a.) termin upływu kadencji: 26 lutego 2021 r. roku

  b.) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
  2018 - Kurs Szkoły Giełdowej GPW
  2014 - 2018 Studia specjalizacyjne w dziedzinie Fizjoterapii
  2010 - 2012 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Fizjoterapia- studia stacjonarne II-go stopnia
  2007-2010 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunek Fizjoterapia – studia stacjonarne I-go stopnia

  Doświadczenie zawodowe:
  III 2014 – obecnie - SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie - stanowisko: fizjoterapeuta
  VII 2012 – obecnie - Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, – stanowisko: fizjoterapeuta
  III 2012 – obecnie Własna działalność gospodarcza : naprawa i konserwacja maszyn, wynajem i dzierżawa maszyn, działalność szkoleniowa, działalnośc związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

  c.) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:
  nie wykonuje działalności poza emitentem o istotnym znaczeniu dla emitenta

  d.) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, była pełniona funkcja członka organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy nadal są pełnione funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
  nie pełnił i nie pełni takich funkcji

  e.) informacje na temat prawomocnych wyroków skazujących za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat został wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
  nie został skazany prawomocnymi wyrokami za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie został wydany w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

  f.) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których były pełnione funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:
  brak przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których były pełnione funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

  g.) informacje czy jest prowadzona działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jesteś wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:
  nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

  h.) podanie informacji, czy Pan/ Pani figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
  nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Piotr Dziura

  Członek Rady Nadzorczej

  Piotr Dziura posiada doświadczenie w obszarze budowy i rozwoju sieci sprzedaży. Specjalizuje się w zarządzaniu zespołami o rozproszonej strukturze oraz poszukiwaniu partnerów strategicznych i inwestorów finansowych m.in. dla podmiotów sektora deweloperskiego, energetycznego i logistycznego. Jego doświadczenie obejmuje również nadzorowanie i prowadzenie procesów negocjacyjnych przy fuzjach i przejęciach. Obecnie jest członkiem zarządu w podmiotach w branży finansowej – w Gerda Broker Sp. z o.o., Famco Sp. z o.o. oraz branży deweloperskiej – w Property Value Investments Sp. z o.o. Wcześniej pracował w Open Finance S.A., a następnie zajmował stanowisko menadżerskie w Noble Bank. Jest ekspertem w dziedzinie usług Private Banking i Corporate Finance. Absolwent Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autor publikacji na temat zarządzania kluczowymi klientami, źródeł i struktury finansowania przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych.
 • Damian Artur Lewiński

  Członek Rady Nadzorczej

  Damian Artur Lewiński Członek Rady Nadzorczej spółki FLUID S.A. – życiorys zgodnie z § 10 pkt 20) załącznika Nr 1 w związku z załącznikiem Nr 3 §3 ust.2 pkt 11) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu a.) termin upływu kadencji: kadencja upłynie dnia 25 czerwca 2021 roku b.) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Magister inżynier budownictwa (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej, 1993-1998);
  Ukończone Studia podyplomowe z zakresu „Wycena nieruchomości”(Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, 2003 – 2004);
  Uprawnienia Budowlane nr MAZ/0128/OWOM/05 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej;
  Uprawnienia Budowlane nr MAZ/0048/OWOK/09 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;
  Doświadczenie zawodowe:
  - Wojsko Polskie (1998 – 2000) – Oficer Wojska Polskiego, stanowisko – Dowódca plutonu;
  - WARBUD S.A. (2000 – do chwili obecnej) – stanowisko
  – początkowo Inżynier ds. Przygotowania Produkcji;
  - obecnie – Z-ca Dyrektora ds. Przygotowania Produkcji;
  W trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczył przy realizacjach takich projektów jak: Budowa Mostu Siekierkowskiego w Warszawie; Budowa Stacji Marymont w Warszawie; Budowa Szpitala Medicover w Warszawie.


  c.) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem,  gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta: 
  nie wykonuje działalności poza emitentem o istotnym znaczeniu dla emitenta 

  d.) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, była pełniona funkcja członka organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy nadal są pełnione funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: 
  nie pełnił i nie pełni takich funkcji 

  e.) informacje na temat prawomocnych wyroków skazujących za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat został wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:  nie został skazany prawomocnymi wyrokami za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie został wydany w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

  f.) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których były pełnione  funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: 
  brak przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których były pełnione  funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

  g.) informacje czy jest prowadzona działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta  oraz czy jesteś wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: 
  nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

  h.) podanie informacji, czy  Pan/ Pani figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 
   
  nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Elżbieta Gładka

  Członek Rady Nadzorczej

  Technik chemik, specjalista ds. eksportu, obecnie na emeryturze.
 • Krzysztof Malec

  Członek Rady Nadzorczej

  Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji (obecnie: Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego) w Kielcach na Wydziale Ekonomii. Ukończone kierunki to polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw oraz informatyka ekonomiczna. W latach 1999-2000 zatrudniony w McDonald's Polska Sp. z.o.o. m. in. jako Asystent Managera. Od 2003 roku pracownik w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie jako informatyk. Od 2004 roku współtworzy lokalny miesięcznik gminy Sędziszów. Od 2006 roku zatrudniony w Zakładzie Usług Komunalnych w Sędziszowie.
 • Łukasz Różycki

  Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego (2008). W latach 2004-2005 pracował w Tahoe Wimar Corporation (USA). 2007-2008 National Property Services (Irlandia). Współwłaściciel firmy P.P.H.U. "Sukces". Biegła znajomość angielskiego i komunikatywna norweskiego.

Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej upływa z dniem 26 lutego 2021 r.
W Spółce nie został powołany prokurent.