Raport bieżący 10/2016

Zakończenie I etapu emisji obligacji korporacyjnych Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie

Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2016 z dnia 28.04.2016 r. dotyczącego umowy o świadczenie usług doradztwa gospodarczego oraz w związku z niepubliczną emisją przez Emitenta obligacji korporacyjnych, informuje co następuje.

W związku z przekroczeniem wskazanego w Warunkach Emisji obligacji imiennych serii F progu emisji, Zarząd Emitenta w dniu 16 maja 2016 r. podjął uchwałę w sprawie dokonania przydziału obligacji imiennych serii F. Emisja obligacji imiennych serii F doszła do skutku w liczbie 5049 obligacji o łącznej wartości nominalnej 5.049.000 złotych. Obligacje zostały przydzielone obligatariuszom w liczbie wynikającej z zapisów i dokonanych wpłat. Celem zabezpieczenia obligacji Emitent ustanowił na nieruchomości położonej w Sędziszowie przy ul. Spółdzielczej nr 9 hipotekę umowną.

Tym samym Spółka z sukcesem zakończyła I etap emisji obligacji w ramach programu emisji, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 7/2016.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1 i 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Gładki - Prezes Zarządu