Raport bieżący 12/2016

Treść podjętych uchwał przez WZA

Zarząd spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 maja 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od żadnego z punktów planowanego porządku obrad.

Zarząd Spółki wskazuje poniżej liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, ich procentowy udział w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, które to dane mają zastosowanie do każdej uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 maja 2016 r.:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.809.337,
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 36,91%,
- łączna liczba ważnych głosów: 11.809.337,
- liczba głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się" została podana w załączniku obejmującym treść podjętych uchwał.

Sprzeciwów do podjętych uchwał nie zgłoszono.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 - 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Gładki - Prezes Zarządu