Raport bieżący 12/2018

Dookreślenie wysokości kapitału zakładowego i liczby objętych akcji serii E3

Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie (?Spółka? lub ?Emitent?) informuje, iż w związku z podjęciem w dniu 31 stycznia 2018 r. uchwały o emisji akcji serii E3 w ilości nie mniejszej niż 1 akcja i nie większej niż 5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej nie mniejszej niż 1 złoty i nie więcej niż 5 000 000 złotych, o czym Emitent informował raportem bieżącym 4/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, oraz wobec objęcia 5 000 000 akcji serii E3 i pokrycia ich w całości wkładem pieniężnym, Zarząd Emitenta w dniu 30 kwietnia 2018 roku podjął uchwałę o zamknięciu terminu zawierania umów objęcia akcji serii E3 z upływem 29 kwietnia 2018 r. oraz dookreślił wysokość kapitału zakładowego Emitenta poprzez wskazanie go na kwotę 39 496 040,00 zł. Zarząd Spółki nadto wobec dookreślenia wysokości kapitału zakładowego oraz liczby objętych akcji serii E3 dokonał stosownej zmiany § 4 ust. 1 Statutu Spółki poprzez wskazanie aktualnej wysokości kapitału zakładowego Spółki w kwocie 39 496 040 złotych oraz wskazanie liczby objętych akcji serii E3, tj. 5 000 000 akcji o numerach od E3-0000001 do E3-5000000.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 i § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect

• Jan Gładki - Prezes Zarządu