Raport bieżący 12/2019

Informacja dotycząca raportu nr 3/2019 w zakresie harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2019 r.

Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 31.01.2019 r. oraz raportu nr 4/2019 z dnia 03.02.2019 r. dotyczącego sprostowania oczywistej omyłki, informuje co następuje. Z uwagi na aktualną sytuację ekonomiczną Emitenta Zarząd zlecił przeprowadzenie szeregu czynności zarówno zarządczych, jak i restrukturyzacyjnych w tym w szczególności:

1. przeprowadzenie audytu wskaźników rachunkowych w kontekście dalszych planów działalności i rozwojowych Spółki,
2. opracowanie aktualizacji wartości niematerialnych i prawnych w oparciu o wyniki przeprowadzonego audytu.

Dopiero zakończenie wyżej wskazanych czynności pozwoli zaprezentowanie rzetelnego i wiarygodnego obrazu działalności Emitenta w 2018 r. Z uwagi zaś na przedłużający się czas ich zakończenia Zarząd stwierdza, że z dużym prawdopodobieństwem publikacja raportu okresowego rocznego za 2018 r. w terminie do dnia 24 maja 2019 r. nie będzie możliwa. Z tych względów Zarząd Emitenta informuje, że termin publikacji raportu okresowego rocznego za 2018 r. został zmieniony na dzień 27 czerwca 2019 r.

Podstawa Prawna:
§6 ust. 14.1 i 14.2 wraz z §6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

• Jan Gładki - Prezes Zarządu