Raport bieżący 13/2016

Zakończenie II etapu emisji obligacji korporacyjnych Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie

Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2016 z dnia 17 maja 2016 r. dotyczącego umowy o świadczenie usług doradztwa gospodarczego oraz w związku z niepubliczną emisją przez Emitenta obligacji korporacyjnych, informuje co następuje.

W związku z przekroczeniem wskazanego w Warunkach Emisji obligacji imiennych serii G progu emisji, Zarząd Emitenta w dniu 01 czerwca 2016 r. podjął uchwałę w sprawie dokonania przydziału obligacji imiennych serii G. Emisja obligacji imiennych serii G doszła do skutku w liczbie 5552 obligacji o łącznej wartości nominalnej 5.552.000 złotych. Obligacje zostały przydzielone obligatariuszom w liczbie wynikającej z zapisów i dokonanych wpłat. Celem zabezpieczenia obligacji Emitent ustanowił na nieruchomości położonej w Sędziszowie przy ul. Spółdzielczej nr 9 hipotekę umowną.

Tym samym Spółka z sukcesem zakończyła II etap emisji obligacji w ramach programu emisji, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 11/2016.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1 i 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Gładki - Prezes Zarządu