Raport bieżący 13/2019

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Zarząd FLUID S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 23 maja 2019 roku Pan Krzysztof Stanik złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”

• Jan Gładki - Prezes Zarządu