Raport bieżący 14/2018

Zakończenie subskrypcji akcji serii E1

Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie ("Spółka" lub "Emitent") informuje, iż na mocy Uchwały Zarządu nr 01/23/03/2017 z dnia 23 marca 2017r. dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E1, przy jednoczesnym wyłączeniu w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, została przeprowadzona subskrypcja prywatna akcji. W ramach subskrypcji objętych zostało łącznie 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł.

Nadto Emitent informuje, że:
(I) subskrypcja prywatna została rozpoczęta się i zakończyła w dniu w dniu 23 marca 2017 r.;
(II) z uwagi na prywatny charakter subskrypcji, akcje zostały objęte na mocy zawartych umów objęcia, a tym samym Spółka nie dokonywała przydziału, o którym mowa w art. 439 KSH;
(III) łączna ilość instrumentów finansowych objętych subskrypcją to 1.000.000 /słownie: jeden milion/ akcji;
(IV) nie zastosowano stopy redukcji;
(V) objętych zostało 1.000.000 /słownie: jeden milion/ akcji;
(VI) cena emisyjna instrumentów wyniosła 1 zł /słownie: jeden złoty/;
(VII) wszystkie akcje zostały objęte za wkład pieniężny, przy czym akcje w ilości 1.000.000 /słownie: jeden milion/ zostały pokryte za gotówkę;
(VIII) łącznie złożono jedną ofertę objęcia akcji i jeden podmioty objął akcje;
(IX) we wskazanej emisji nie wystąpił subemitent;
(X) łączna wysokość kosztów z tytułu emisji wyniosła 5.610,00 zł. brutto /słownie: pięć tysięcy sześćset dziesięć złotych, groszy 00/100/, i w całości została wydatkowana na koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.
Koszty emisji akcji serii E1 zostały ujęte w wyniku bieżącym Spółki (wynik roku 2017).

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

• Jan Gładki - Prezes Zarządu