Raport bieżący 14/2019

Raport Bieżący

Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie - "Emitent" lub "Spółka", informuje, iż w dniu 5 czerwca 2019 roku powziął informacje, iż z dniem 4 czerwca 2019 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (,,Zarząd Giełdy") zawiesił obrót akcjami Spółki na rynku NewConnect na podstawie Uchwały Zarządu Giełdy nr 470/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółek w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego za rok 2018.

Zawieszenie obrotu akcjami Spółki trwać będzie o końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu, w którym Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport roczny za rok 2018.

Emitent wyjaśnia, że w dniu 22 maja 2019 Spółka opublikowała raport w którym poinformowała o przyczynach i przesunięciu terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018 r. Z uwagi na konieczność przygotowania dodatkowej dokumentacji w roku bieżącym, termin publikacji raportu rocznego za rok 2018 wyznaczony został na dzień 27 czerwca 2019 r.

Podstaw prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

• Jan Gładki - Prezes Zarządu