Raport bieżący 15/2018

Zakończenie subskrypcji akcji serii E2

Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie ("Spółka" lub "Emitent") informuje, iż na mocy Uchwały Zarządu nr 01/25/01/2018 z dnia 25 stycznia 2018r. dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E2, przy jednoczesnym wyłączeniu w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, została przeprowadzona subskrypcja prywatna akcji. W ramach subskrypcji objętych zostało łącznie 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o łącznej wartości nominalnej 1.500.000 zł.

Nadto Emitent informuje, że:
(I) subskrypcja prywatna została rozpoczęta w dniu 25 stycznia, zaś zakończona 30 stycznia 2018 r.;
(II) z uwagi na prywatny charakter subskrypcji, akcje zostały objęte na mocy zawartych umów objęcia, a tym samym Spółka nie dokonywała przydziału, o którym mowa w art. 439 KSH;
(III) łączna ilość instrumentów finansowych objętych subskrypcją to 1.500.000 /słownie: jeden milion pięćset tysięcy/ akcji;
(IV) nie zastosowano stopy redukcji;
(V) objętych zostało 1.500.000 /słownie: jeden milion pięćset tysięcy/ akcji;
(VI) cena emisyjna instrumentów wyniosła 1 zł /słownie: jeden złoty/;
(VII) wszystkie akcje zostały objęte za wkład pieniężny, przy czym akcje w ilości 1.000.000 /słownie: jeden milion/ zostały pokryte za gotówkę, natomiast akcje w ilości 500.000 /słownie: pięćset tysięcy/ zostały pokryte w drodze umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności Spółki i subskrybenta;
(VIII) łącznie złożono dwie oferty objęcia akcji i dwa podmioty objęły akcje;
(IX) we wskazanej emisji nie wystąpił subemitent;
(X) łączna wysokość kosztów z tytułu emisji wyniosła 132.340,00 zł. /słownie: sto trzydzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych, groszy 00/100/,
i w całości została wydatkowana na koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.
Koszty emisji akcji serii E2 zostały ujęte w wyniku bieżącym Spółki (wynik roku 2018).

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

• Jan Gładki - Prezes Zarządu