Raport bieżący 17/2019

Nałożenie na Emitenta kary pieniężnej

Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie ("Emitent"), że w dniu 24.06.2019r. Zarząd Emitenta powziął wiadomość, że związku z brakiem terminowej publikacji raportu rocznego za 2018 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nałożył w dniu 21.06.2019 w drodze uchwały na Emitenta karę regulaminową w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) zł.

W uchwale wskazano, iż nałożenie kary podyktowane jest niewywiązaniem się Emitenta z obowiązku informacyjnego w zakresie przekazania raportu okresowego rocznego za 2018 r. w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 1 pkt. 13 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

• Jan Gładki - Prezes Zarządu