Raport bieżący 18/2018

Zakończenie subskrypcji akcji serii E3


Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie ("Spółka" lub "Emitent") informuje, iż na mocy Uchwały Zarządu nr 01/31/01/2018 z dnia 31 stycznia 2018r. dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E3, przy jednoczesnym wyłączeniu w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, została przeprowadzona subskrypcja prywatna akcji. W ramach subskrypcji objętych zostało łącznie 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E3 o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 zł.

Nadto Emitent informuje, że:
(I) subskrypcja prywatna została rozpoczęta w dniu 31 stycznia, zaś zakończona 30 kwietnia 2018 r.;
(II) z uwagi na prywatny charakter subskrypcji, akcje zostały objęte na mocy zawartych umów objęcia, a tym samym Spółka nie dokonywała przydziału, o którym mowa w art. 439 KSH;
(III) łączna ilość instrumentów finansowych objętych subskrypcją to 5.000.000 /słownie: pięć milionów/ akcji;
(IV) nie zastosowano stopy redukcji;
(V) objętych zostało 5.000.000 /słownie: pięć milionów/ akcji;
(VI) cena emisyjna instrumentów wyniosła 1 zł /słownie: jeden złoty/;
(VII) wszystkie akcje zostały objęte za wkład pieniężny i pokryte gotówką;
(VIII) łącznie złożono 84 /osiemdziesiąt cztery/ oferty objęcia akcji i 77 /siedemdziesiąt siedem/ podmiotów objęło akcje;
(IX) we wskazanej emisji nie wystąpił subemitent;
(X) łączna wysokość kosztów z tytułu emisji wyniosła 577.203,50 zł. /słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzy, groszy 50/100/ i w całości została wydatkowana na koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.
Koszty emisji akcji serii E3 zostały ujęte w wyniku bieżącym Spółki (wynik roku 2018).


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

• Jan Gładki - Prezes Zarządu