Raport bieżący 20/2019

Raport Bieżący

Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie _"Emitent" lub "Spółka"_, w nawiązaniu do niepublicznej emisji obligacji serii "U" informuje co następuje.

W związku z przekroczeniem wskazanego w warunkach emisji obligacji imiennych serii "U" progu emisji, Zarząd Emitenta w dniu 30 czerwca 2019r. podjął uchwałę w sprawie dokonania przydziału obligacji imiennych serii "U". Emisja obligacji imiennych serii "U" doszła do skutku w liczbie 732.000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 732.000 złotych. Obligacje zostały przydzielone obligatariuszom w liczbie wynikającej z zapisów i dokonanych wpłat.

Celem zabezpieczenia obligacji Emitent ustanowił na nieruchomości położonej w Sędziszowie przy ul. Spółdzielczej nr 9 hipotekę umowną.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

• Jan Gładki - Prezes Zarządu