Raport bieżący 2/2019

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz zmiany statutu Spółki

Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 22 stycznia 2019 r. Emitent powziął wiadomość o zarejestrowaniu w dniu 15 stycznia 2019 r. przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany § 4 statutu Spółki dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 39.496.040 złotych do kwoty 39.986.040 złotych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 01/24/07/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii E4 z pozbawieniem prawa poboru w całości oraz w przedmiocie zmiany statutu oraz na podstawie oświadczenia zarządu w przedmiocie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki z dnia 14 listopada 2018 r.

W związku z dokonaną zmianą statutu Spółki, podaje się do wiadomości nową treść § 4 statutu Spółki:

§ 4 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.986.040 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści) złotych i dzieli się na:
a) 13.232.410 (trzynaście milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A00000001 do A13232410, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
b) 1.463.630 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B00000001 do B01463630, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
c) 7.300.000 (siedem milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C00000001 do C07300000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
d) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D00000001 do D10000000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
e) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o numerach od E1-0000001 do E1-1000000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, wyemitowanych w granicach kapitału docelowego,
f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o numerach od E2-0000001 do E2-1500000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, wyemitowanych w granicach kapitału docelowego,
g) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E3 o numerach od E3-0000001 do E3-5000000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, wyemitowanych w granicach kapitału docelowego.
h) 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E4 o numerach od E4-0000001 do E4-0490000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, wyemitowanych w granicach kapitału docelowego.
ust. 2. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii A i B został opłacony w całości przed rejestracja Spółki, natomiast w zakresie akcji serii C został opłacony w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
ust. 3. Akcje serii D zostały pokryte w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.
ust. 4. Akcje serii E1 zostały pokryte w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.
ust. 5. Akcje serii E2 zostały pokryte w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.
ust. 6. Akcje serii E3 zostały pokryte w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.
ust. 7. Akcje serii E4 zostały pokryte w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

Dotychczasowa treść § 4 statutu Spółki:


§ 4 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.496.040 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści) złotych i dzieli się na:
i) 13.232.410 (trzynaście milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A00000001 do A13232410, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
j) 1.463.630 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B00000001 do B01463630, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
k) 7.300.000 (siedem milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C00000001 do C07300000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
l) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D00000001 do D10000000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
m) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o numerach od E1-0000001 do E1-1000000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, wyemitowanych w granicach kapitału docelowego,
n) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o numerach od E2-0000001 do E2-1500000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, wyemitowanych w granicach kapitału docelowego.
o) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E3 o numerach od E3-0000001 do E3-5000000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, wyemitowanych w granicach kapitału docelowego.
ust. 2. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii A i B został opłacony w całości przed rejestracja Spółki, natomiast w zakresie akcji serii C został opłacony w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
ust. 3. Akcje serii D zostały pokryte w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.
ust. 4. Akcje serii E1 zostały pokryte w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.
ust. 5. Akcje serii E2 zostały pokryte w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.
ust. 6. Akcje serii E3 zostały pokryte w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

Wraz z niniejszym raportem Spółka przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający dokonane zmiany.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu


  • Jan Gładki - Prezes Zarządu


Załączniki:

20190122_tekst_jednolity_FLUID

odpis_aktualny_374101_1548169267556