Raport bieżący 36/2018

Rejestracja zmiany statutu Spółki

Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 3 października 2018 r. Emitent powziął wiadomość o zarejestrowaniu w dniu 27 września 2018 roku przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki. Zmiana Statutu Spółki została dokonana na mocy uchwały numer 16/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z dnia 25 czerwca 2018 r.

W związku z dokonaną zmianą statutu Spółki podaje się do wiadomości treść dodanego do § 18 Statutu Spółki ust. 3, który otrzymał następujące brzmienie:

"Przewodniczący Rady Nadzorczej po zakończeniu roku kalendarzowego zobowiązany jest do przygotowania pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w zakończonym roku kalendarzowym i jego prezentacji podczas Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków."

Wraz z niniejszym raportem Spółka przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający dokonaną zmianę.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

• Jan Gładki - Prezes Zarządu


Załączniki:

20181003_tekst_jednolity_FLUID