Raport bieżący 41/2018

Zakończenie subskrypcji akcji serii E4

Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie ("Spółka" lub "Emitent") informuje, iż na mocy Uchwały Zarządu nr 01/24/07/2018 z dnia 24 lipca 2018r. oraz Uchwały Zarządu nr 01/10/08/2018 z dnia 10.08.2018r. dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E4, przy jednoczesnym wyłączeniu w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, została przeprowadzona subskrypcja prywatna akcji. W ramach subskrypcji objętych zostało łącznie 490.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E4 o łącznej wartości nominalnej 490.000 zł.

Nadto Emitent informuje, że:
(I) subskrypcja prywatna została rozpoczęta w dniu 24 lipca 2018r., zaś zakończona 14 listopada 2018 r.;
(II) z uwagi na prywatny charakter subskrypcji, akcje zostały objęte na mocy zawartych umów objęcia, a tym samym Spółka nie dokonywała przydziału, o którym mowa w art. 439 KSH;
(III) łączna ilość instrumentów finansowych objętych subskrypcją to 490.000 /słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji;
(IV) nie zastosowano stopy redukcji;
(V) objętych zostało 490.000 /słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji;
(VI) cena emisyjna instrumentów wyniosła 1 zł /słownie: jeden złoty/;
(VII) wszystkie akcje zostały objęte za wkład pieniężny i pokryte gotówką;
(VIII) łącznie złożono 17 /siedemnaście/ oferty objęcia akcji i 16 /szesnaście/ podmiotów objęło akcje;
(IX) we wskazanej emisji nie wystąpił subemitent;
(X) łączna wysokość kosztów z tytułu emisji wyniosła 55.044,50 zł. /słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści cztery, groszy 50/100/ i w całości została wydatkowana na koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

Koszty emisji akcji serii E4 zostały ujęte w wyniku bieżącym Spółki (wynik roku 2018).

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

• Jan Gładki - Prezes Zarządu