Raport bieżący 42/2018

Treść podjętych uchwał przez WZA

Zarząd spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 grudnia 2018 r.

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Miłosza Tatarczucha na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.101.899,
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 7,85 %,
- łączna liczba ważnych głosów: 3.101.899,
- łącznie głosów „za” oddano 3.101.899,
- łącznie głosów wstrzymujących się oddano 0,
- łącznie głosów przeciw oddano 0,

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie przyjmuje następujący porządek obrad:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5) Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 KSH.
6) Wolne wnioski.
7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.101.899,
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 7,85 %,
- łączna liczba ważnych głosów: 3.101.899,
- łącznie głosów „za” oddano 3.101.899,
- łącznie głosów wstrzymujących się oddano 0,
- łącznie głosów przeciw oddano 0,


Uchwała nr 1/12/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w przedmiocie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 KSH

§ 1
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie, działając na podstawie art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki, pomimo wyniku finansowego zaprezentowanego w Raporcie Kwartalnym za III kwartał 2018 roku.”

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.501.899,
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 8,87 %,
- łączna liczba ważnych głosów: 3. 501.899,
- łącznie głosów „za” oddano 3. 501.899,
- łącznie głosów wstrzymujących się oddano 0,
- łącznie głosów przeciw oddano 0,

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

• Jan Gładki - Prezes Zarządu