Raport bieżący 6/2019

Raport Bieżący

Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie _"Emitent" lub "Spółka"_, w nawiązaniu do niepublicznej emisji obligacji serii "R" informuje co następuje.

W związku z przekroczeniem wskazanego w warunkach emisji obligacji imiennych serii "R" progu emisji, Zarząd Emitenta w dniu 22 lutego 2019 r. podjął uchwałę w sprawie dokonania przydziału obligacji imiennych serii "R". Emisja obligacji imiennych serii "R" doszła do skutku w liczbie 280 obligacji o łącznej wartości nominalnej 280.000 złotych. Obligacje zostały przydzielone obligatariuszom w liczbie wynikającej z zapisów i dokonanych wpłat.

Celem zabezpieczenia obligacji Emitent ustanowił na nieruchomości położonej w Sędziszowie przy ul. Spółdzielczej nr 9 hipotekę umowną.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

• Jan Gładki - Prezes Zarządu