Raport bieżący 8/2019

Zakończenie emisji i przydział obligacji serii S

Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie "Emitent" lub "Spółka", w nawiązaniu do niepublicznej emisji obligacji serii "S" informuje co następuje.

W związku z przekroczeniem wskazanego w warunkach emisji obligacji imiennych serii "S" progu emisji, Zarząd Emitenta w dniu 09 kwietnia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie dokonania przydziału obligacji imiennych serii "S". Emisja obligacji imiennych serii "S" doszła do skutku w liczbie 420 obligacji o łącznej wartości nominalnej 420.000 złotych.

Obligacje zostały przydzielone obligatariuszom w liczbie wynikającej z zapisów i dokonanych wpłat.

Celem zabezpieczenia obligacji Emitent ustanowił na nieruchomości położonej w Sędziszowie przy ul. Spółdzielczej nr 9 hipotekę umowną.

PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 1 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

• Jan Gładki - Prezes Zarządu