Raport bieżący 9/2018

Treść podjętych uchwał przez WZA

Zarząd spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie (?Spółka?) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 lutego 2018 r.

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów planowanego porządku obrad, zaś wszystkie uchwały przewidziane porządkiem obrad zostały podjęte.

Sprzeciwów do podjętych uchwał nie zgłoszono.

Zarząd Spółki wskazuje poniżej liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, ich procentowy udział w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, które to dane mają zastosowanie do każdej uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 lutego 2018 r., za wyjątkiem uchwały nr 6/02/2018:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.411.124,
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 37,61%,
- łączna liczba ważnych głosów: 12.411.124,
- liczba głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się" została podana w załączniku obejmującym treść podjętych uchwał.
W przypadku uchwały nr 6/02/2018:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.111.124,
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 36,70%,
- łączna liczba ważnych głosów: 12.111.124,
- liczba głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się" została podana w załączniku obejmującym treść podjętych uchwał.

W związku z dokonaną zmianą statutu Spółki, podaje się do wiadomości nową treść § 4a ust. 1 i 4 statutu Spółki:

§ 4a ust. 1
?Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach instytucji kapitału docelowego poprzez ? jednokrotną lub wielokrotną ? emisję nowych, nieuprzywilejowanych akcji zwykłych na okaziciela nowych serii o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja i w liczbie nie większej niż 23.900.000 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 23.900.000 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy) złotych, tj. o nie więcej niż 23.900.000 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy) złotych.?

§ 4a ust. 4
?Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części, tj. prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w granicach do 23.900.000 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 23.900.000 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy) złotych.?

Dotychczasowa treść

§ 4a ust. 1
?Zarząd upoważniony jest do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach instytucji kapitału docelowego poprzez ? jednokrotną lub wielokrotną - emisję nowych, nieuprzywilejowanych akcji zwykłych na okaziciela nowych serii o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja i w liczbie nie większej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) złotych, tj. o nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) złotych.?

§ 4a ust. 4
?Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub części, tj. prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.?

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 i 7 - 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

• Jan Gładki - Prezes Zarządu


Załączniki:

20180226_FLUID_WZA_tresc podjetych uchwal