Raport bieżący 9/2019

Zakończenie emisji i przydział obligacji serii S - sprostowanie raportu

Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie "Emitent" lub "Spółka", w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2016 z dnia 10.04.2019 r. dot. niepublicznej emisji obligacji serii "S" informuje, że Emisja obligacji imiennych serii "S" doszła do skutku w liczbie 470 obligacji o łącznej wartości nominalnej 470.000 złotych, a nie jak omyłkowo wskazano w liczbie 420 obligacji o łącznej wartości nominalnej 420.000 złotych. Obligacje zostały przydzielone obligatariuszom w liczbie wynikającej z zapisów i dokonanych wpłat.

Celem zabezpieczenia obligacji Emitent ustanowił na nieruchomości położonej w Sędziszowie przy ul. Spółdzielczej nr 9 hipotekę umowną.

PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 1 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

• Jan Gładki - Prezes Zarządu