Raport ESPI 12/2018

Zawarcie istotnej umowy - Informacja poufna

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie _"Spółka" lub "Emitent"_ informuje, iż w dniu 23 lutego 2018 roku zawarł z Instytutem Energetyki w Warszawie umowę dotyczącą "opracowania prototypu modułu ogniwa paliwowego zasilanego biowęglem oraz ustalenia zasad jego komercjalizacji" _"Umowa"_.

W ramach podpisanej Umowy, strony przeprowadzą prace badawczo rozwojowe, których celem będzie opracowanie pierwszego na świecie ogniwa paliwowego wykorzystującego biowęgiel, z szacowaną docelową sprawnością na poziomie 67%. Wynalazek zostanie zabezpieczony zgłoszeniem patentowym, następnie FLUID S.A. przystąpi do komercjalizacji technologii. Strony zobowiązały się prowadzić prace badawcze na zasadzie wyłączności i braku konfliktu interesów do czasu opracowania wynalazku przez okres 24 miesięcy. Umowa przewiduje, że zarząd wynalazkiem należeć będzie do FLUID S.A.

Emitent uznaje zawarcie tej umowy za szczególnie istotne dla działalności Spółki. Spółka od 2013 roku prowadzi działania zmierzające do opracowania i wdrożenia technologii produkcji energii elektrycznej z biowęgla o możliwie najwyższej sprawności i niskich kosztach wdrożenia. Docelowo technologia przeznaczona jest na rynki o dużym dostępie do taniej biomasy, nie posiadających dostępu do sieci energetycznych, co jest zbieżne z działalnością handlową Emitenta prowadzoną w ostatnich 8 latach.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

2018.02.23- Jan Gładki - Prezes Zarządu