Raport ESPI 12/2019

Raport Bieżący – Zawarcie Umowy współpracy

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie - "Emitent" lub "Spółka", w nawiązaniu do raportu 6/2019, informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2019 roku podpisał Umowę współpracy z PT MELCHOR TIARA PRATAMA _dalej MELCHOR_. Celem Stron jest współpraca w zakresie sprzedaży i budowy Zakładów Odzysku Energii w Indonezji.
MELCHOR zobowiązał się do prowadzenia działań marketingowych na rzecz FLUID w Indonezji, w szczególności poprzez ustanowienie i wsparcie Joint Venture, we współpracy z FLUID.

MELCHOR zobowiązał się do utworzenia konsorcjów, posiadających zdolność do realizacji operacyjnej i finansowej zawartych umów sprzedaży Zakładów Odzysku Energii z PT Sarahmida oraz PT Mahantara Wahana Maju oraz dla każdego nowego kontraktu w Indonezji.

Strony ustaliły sposób wynagrodzenia MELCHOR z tytułu współpracy.

Strony określiły również plan działań dla realizacji podpisanych i przyszłych projektów.

Emitent uznał niniejszą informację za istotną dla swojej działalności z uwagi na wielkość przychodów z kontraktów zawartych z PT SARAHMIDA oraz PT MAHANTARA WAHANA MAJU _łączna wartość kontraktów - 158,4 mln $_ dla Spółki w przypadku doprowadzenia do realizacji zawartych Umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

2019-04-13     Jan Gładki     Prezes Zarządu