Raport ESPI 14/2019

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - Informacja poufna

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Treść raportu:
Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie _"Spółka" lub "Emitent"_ informuje, iż w dniu 29 maja 2019 roku, przy współudziale z Fluid Biowęgiel sp. z o.o., podpisał umowę z Bioelektra Group S.A. _"Bioelektra"_ mające na celu przeprowadzenia analizy i badań pod kątem możliwej implementacji technologii Fluid S.A. w ciąg technologiczny Bioelektra ze szczególnym uwzględnieniem bilansu energetycznego oraz powstałego w trakcie produkcji biowęgla.

Jednocześnie w tym samym dniu, tj. 29 maja 2019 r., Emitent działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _"Rozporządzenie MAR"_ podjął decyzję o opóźnieniu przekazania powyższej informacji poufnej do publicznej wiadomości.

W opinii Zarządu FLUID S.A. opóźnienie przekazania informacji poufnej spełnia warunki określone w Rozporządzeniu MAR z uwagi na okoliczność, że niezwłoczne ujawnienie informacji o zawarciu Umowy z Bioelektra mogłoby naruszyć prawnie uzasadniony interes Emitenta, poprzez możliwość wpływu osób trzecich, w szczególności prowadzących działalność konkurencyjną na przebieg współpracy Emitenta z Bioelektra, co z kolei mogło negatywnie wpłynąć na pozycję Spółki, a nawet zagrozić możliwości kontynuowania współpracy stron. Emitent w konsekwencji zdecydował się przekazać informację poufną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wykonaniu przedmiotu Umowy przez obie strony.

Nadto w opinii Emitenta opóźnienie ujawnienia informacji poufnej nie wprowadziło w błąd opinii publicznej, zaś Spółka podjęła wszelkie działania mające na celu zapewnienie poufności informacji co do rozpoczęcia i przebiegu negocjacji, aż do momentu jej ujawnienia przez Emitenta.

Jednocześnie Zarząd FLUID S.A. informuje, że w dniu 8 lipca 2019 roku, została podpisany przez Strony List Intencyjny dotyczący rozpoczęcia współpracy w zakresie implementacji technologii Fluid S.A. w ciągu technologicznym Bioelektra, z dedykowaniem nowo zaprojektowanego rozwiązania na eksport. Strony przyjmują, że zawarcie Listu Intencyjnego stanowi równocześnie rozpoczęcie negocjacji warunków współpracy w w/w zakresie.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

2019-07-08     Jan Gładki     Prezes Zarządu