Raport ESPI 15/2019

Raport Bieżący – Podpisanie Listu Intencyjnego i rozpoczęcie negocjacji

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie - "Emitent" lub "Spółka", informuje, iż w dniu 8 lipca 2019 roku, przy współudziale Fluid Biowęgiel sp. z o.o. podpisał List Intencyjny z Bioelektra Group S.A. _Kontrahent_, dalej łącznie Strony.

W myśl treści Listu Intencyjnego, Strony zadeklarowały rozpoczęcie współpracy w zakresie implementacji technologii Fluid S.A. w ciągu technologicznym BIOELEKTRA, z dedykowaniem nowo zaprojektowanego rozwiązania na eksport.

Strony uznały że podpisanie Listu Intencyjnego rozpoczyna również etap negocjacji, których celem działań jest ustalenie warunków wzajemnej współpracy.

Z uwagi na możliwość sprzedaży przez Emitenta w kooperacji z Bioelektra technologii poza granicami kraju, mając również na względzie potencjał technologiczny i ekonomiczny rozwiązań Bioelektra, Spółka uznała iż niniejsza informacja może posiadać charakter cenotwórczy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

2019-07-08     Jan Gładki     Prezes Zarządu