Raport ESPI 17/2018

Zawarcie umowy

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie _"Emitent" lub "Spółka"_ informuje, że w dniu 20 kwietnia 2018 r. doszło do zawarcia między Emitentem a podmiotem prawa polskiego z siedzibą w Warszawie, umowy o świadczenie usług doradztwa gospodarczego _"Doradca"_.

Przedmiotem umowy o świadczenie usług doradztwa gospodarczego są czynności doradcze w związku z niepubliczną emisją przez Emitenta obligacji korporacyjnych Serii "L" na kwotę do 15.000.000 złotych. Z tytułu świadczenia przedmiotowych usług, Doradcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości ustalonej pomiędzy stronami, przy czym wynagrodzenie będzie należne, o ile Spółka pozyska w ten sposób co najmniej kwotę szczegółowo określoną w umowie o świadczenie usług doradztwa gospodarczego.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

2018-04-20     Jan Gładki     Prezes Zarządu