Raport ESPI 17/2019

Raport Bieżący – Podpisanie Listu Intencyjnego i rozpoczęcie negocjacji

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie - "Emitent" lub "Spółka", w nawiązaniu do raportów 2/2019 oraz 10/2019 informuje, iż w dniu 12 lipca 2019 roku, podpisał List Intencyjny z Gustaw Energy Sp. z o.o._Kontrahent_, dalej łącznie Strony, list intencyjny.

W myśl treści Listu Intencyjnego, Strony zadeklarowały rozpoczęcie współpracy w zakresie implementacji technologii Fluid S.A. pod wymogi technologiczne zakładu wytwórczego Grupy Gustaw z dedykowaniem zaprojektowanego rozwiązania dla planowanej budowy ZOE na własne potrzeby w Polsce, Kanadzie oraz Indonezji.

Strony uznały że podpisanie Listu Intencyjnego rozpoczyna również etap negocjacji, których celem działań jest ustalenie warunków wzajemnej współpracy w powyższym zakresie.

Rozpoczęcie warunków w/w. współpracy jest efektem dotychczasowej współpracy między Stronami. W dniu rozpoczęcia negocjacji Emitent w obecności Kontrahenta przeprowadził prace testowe zmodernizowanej części instalacji przygotowanej pod realizację kontraktów w Indonezji i Kanadzie, które przebiegły pozytywnie i spełniły założone oczekiwania.

Z uwagi na możliwą wielkość przychodów dla Spółki z realizacji Inwestycji przy udziale Kontrahenta, Emitent uznaje niniejszą informację za poufną.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

2019-07-12     Jan Gładki     Prezes Zarządu