Raport ESPI 18/2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FLUID S.A. na dzień 16.08.2018 roku

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Treść raportu:
Zarząd FLUID spółki akcyjnej z siedzibą w Sędziszowie _"Spółka"_ informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. na dzień 16 sierpnia 2019 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Sędziszowie przy ul. Spółdzielczej 9.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa i formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, informacje o liczbie i rodzaju akcji oraz przysługującym z nich prawie głosu w dniu ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia, a także dokumentację będącą przedmiotem obrad: sprawozdanie zarządu, sprawozdanie finansowe oraz opinię audytora.

W związku z zamierzoną zmianą statutu Spółki dotyczącą upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach instytucji kapitału docelowego oraz umożliwienia pozbawienia prawa poboru, podaje się do wiadomości dotychczasową oraz proponowaną treść § 4a ust. 1, § 4a ust. 2 oraz § 4a ust. 4 statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 4a ust. 1, § 4a ust. 2 oraz § 4a ust. 4 statutu Spółki:

§ 4a ust. 1:
" Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach instytucji kapitału docelowego poprzez – jednokrotną lub wielokrotną – emisję nowych, nieuprzywilejowanych akcji zwykłych na okaziciela nowych serii o wartości nominalnej 1 _jeden_ złoty każda akcja i w liczbie nie większej niż 23.900.000 _dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy_ akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 23.900.000 _dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy_ złotych, tj. o nie więcej niż 23.900.000 _dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy_ złotych.“

§ 4a ust. 2:
"Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może zostać wykorzystane do dnia 31 _trzydziestego pierwszego_ maja 2019 roku.“

§ 4a ust. 4:
" Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części, tj. prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w granicach do 23.900.000 _dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy_ akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 23.900.000 _dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy_ złotych.“

Proponowana treść § 4a ust. 1, § 4a ust. 2 oraz § 4a ust. 4 statutu Spółki:
§ 4a ust. 1:
"Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach instytucji kapitału docelowego poprzez – jednokrotną lub wielokrotną – emisję nowych, nieuprzywilejowanych akcji zwykłych na okaziciela nowych serii o wartości nominalnej 1 _jeden_ złoty każda akcja i w liczbie nie większej niż 29.000.000 _dwadzieścia dziewięć milionów_ akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 29.000.000 _dwadzieścia dziewięć milionów_ złotych, tj. o nie więcej niż 29.000.000 _dwadzieścia dziewięć milionów_ złotych."

§ 4a ust. 2:
"Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może zostać wykorzystane do dnia 16 sierpnia 2022 roku."

§ 4a ust. 4:
"Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części, tj. prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego."

Podstawa prawna:
Art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych

Załączniki
20190719_FLUID_ZWZ.pdf

2019-07-19     Jan Gładki     Prezes Zarządu