Raport ESPI 19/2017

Informacja cenotwórcza – nowelizacja ustawy OZE

Podstawa prawna                                
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.    

Treść raportu:                                    
Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie  "Emitent", "Spółka"  informuje, iż w dniu 28.06.2017 r. Emitent podjął informację o przekazaniu do uzgodnień nowelizacji ustawy OZE przez Ministra Energii, w projekcie której zostaje wprowadzona definicja toryfikatu.

Zgodnie z opublikowanym 28 czerwca 2017 r. tekstem ustawy nowelizującej ustawę OZE, definicja biomasy została zmieniona w ten sposób, że jako biomasę traktowany jest toryfikat powstały z biomasy.

Od lat prowadzone są badania w zakresie spalania lub współspalania toryfikatu i biowęgla z węglem kopalnym w tradycyjnych kotłach. Otrzymane wyniki, wykazały podniesienie sprawności energetycznej kotłów oraz pozytywnie wpłynęły na wydłużenie ich czasu pracy.

Z uwagi na dominujący udział węgla kopalnego w bilansie energetycznym w Polsce oraz jego istotnej roli w większości gospodarek światowych, Emitent spodziewa się wzrostu popytu na biowęgiel oraz zainteresowanie inwestorów budową kolejnych Zakładów Odzysku Energii dedykowanych energetyce konwencjonalnej.

Z uwagi na powyższe informacja ta w opinii Emitenta jest informacją cenotwórczą.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne.

28-06-2017 Jan Gładki - Prezes Zarządu