Raport ESPI 23/2019

Raport Bieżący – Informacja Poufna

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie - "Emitent" lub "Spółka", w nawiązaniu do raportu 13/2019, informuje, iż w dniu 9 września 2019 roku, Emitent oraz Fluid Indonezja Sp. z o.o. _dalej "FI"_ w której Emitent posiada 100% udziałów otrzymał informację od PT. Sarahmida _dalej "Kontrahent"_ dot. realizacji zawartego 10 lipca 2018 roku kontraktu o którym mowa w raporcie 40/2018. Przedmiotem kontraktu jest budowa Zakładu Odzysku Energii na wyspie Sumatra w Indonezji za kwotę 31 200 000 dolarów amerykańskich.

W myśl uzyskanych informacji, Kontrahent uzyskał od inwestora potwierdzenie wsparcia finansowego inwestycji w położonej w Indonezji prowincji Riau.

Kontrahent przedstawił FLUID oraz FI harmonogram działań, w którym wskazał nowe terminy wywiązania się z nałożonego na niego obowiązków umownych w zakresie przedłożenia zabezpieczenia w postaci akredytywy na rzecz FLUID oraz FI do czwartego tygodnia września.

W związku z uzyskaną informacją od Kontrahenta, strony planują zawrzeć dodatkowe porozumienie wydłużające termin do wywiązania się z obowiązków przez Kontrahenta, stanowiących formalnie rozpoczęcie realizacji kontraktu.

Emitent uznał niniejszą informację za istotną dla swojej działalności z uwagi na wielkość przychodów z kontraktów zawartych z PT SARAHMIDA _łączna wartość kontraktów – 62 400 000 dolarów amerykańskich_ dla Spółki i FI w przypadku doprowadzenia do realizacji zawartych Umów.

Jednocześnie Kontrahent informuje, iż do dnia dzisiejszego nie uzyskał informacji zwrotnej na zapytanie udzielone drugiemu podmiotowi z którym 12 kwietnia 2019 roku podpisano aneks wy PT MAHANTARA WAHANA MAJU dotyczące statusu realizacji zobowiązań wynikających z umów zawartych 12 września 2018 o których mowa w raporcie 61/2018

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

2019-09-09     Jan Gładki     Prezes Zarządu