Raport ESPI 3/2019

Raport Bieżący – Rozpoczęcie negocjacji

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie - "Emitent" lub "Spółka", informuje, iż w dniu 30 stycznia 2019 roku uzgodnił wstępne warunki współpracy z RDA Atlantic Incorporated _dalej: "RDA"_ w sprawie budowy jednego lub więcej Zakładów Odzysku Energii w Kanadzie.

W myśl uzgodnień, w Kanadzie i wedle tamtejszego prawa ma zostać zbudowana struktura holdingowa przy udziale kapitałowym Emitenta _lub spółki zależnej od Emitenta w 100%_. Udział Emitenta w strukturach Kanadyjskich będzie wynosił 29%.

Uzgodniono, że strony niezwłocznie rozpoczną negocjacje treści umów korporacyjnych regulujących pracę holdingu na terenie Kanady, a prace te zostaną zakończone do 28 lutego 2019 roku. Jednocześnie do tego terminu strony przygotują założenia budżetowe i plan działań holdingu.

W marcu 2019 roku Emitent rozpocznie pracę nad dokumentacją niezbędną do wybudowania i prowadzenia produkcji energii i biowęgla, dla instalacji która zostanie wybudowana w Kanadzie. Dokumentacja ta zostanie przygotowana do 15 maja 2019 roku.

RDA, z uwagi na podjęte wcześniej działania na rynku kanadyjskim wezwało Emitenta do podjęcia decyzji o możliwości współpracy i wskazało na konieczność szybkiej realizacji działań, które mają pozwolić na budowę instalacji w Kanadzie przy wykorzystaniu wsparcia publicznego.

Wedle uzyskanych przez Emitenta informacji od RDA, potwierdzonych okazanymi dokumentami, budowa instalacji w Kanadzie spotkała się z pozytywnym przyjęciem instytucji funkcjonujących w oparciu o środki publiczne, mówiącym o wpisaniu się technologii FLUID w kierunki rozwoju wykorzystania biomasy w Kanadzie. Struktura wykorzystania drewna w Kanadzie zmienia się, głównie z uwagi rosnącą przewagę mediów elektronicznych w udziale rynku_spadek wykorzystania papieru w produkcji gazet, książek i papieru do drukarek_, wobec czego poszukiwane są nowe, atrakcyjne metody zagospodarowania biomasy.

Istotnym czynnikiem dla rozwoju wykorzystania technologii Fluid S.A. w Kanadzie, jest rosnące zainteresowanie krajowego ciepłownictwa, które poszukuje odnawialnych źródeł energii, które mogą zastąpić węgiel kamienny, przy niskim nakładzie inwestycyjnym niniejszym tworząc rynek zbytu dla biowęgla wyprodukowanego w kanadyjskich instalacjach_m.in. w nawiązaniu do raportu ESPI z dn. 28 stycznia 2019 r. 2/2019_.

Z uwagi na możliwą wielkość przychodów dla Spółki w przypadku zrealizowania celu wskazanego w niniejszym raporcie porozumienia, Emitent uznaje poniższą informację za poufną.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

2019-01-30     Jan Gładki     Prezes Zarządu