Raport ESPI 3/2020

Raport Bieżący – Informacja poufna

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie - "Emitent" lub "Spółka", w nawiązaniu do raportu 30/2019, informuje, iż 12 lutego 2020 roku, Fluid Indonezja Sp. z o.o. _dalej FI_ w której Emitent posiada 100% udziałów zawarł z PT Sarahmida Aneksy do Umów z dnia 10 lipca 2018 oraz 16 lipca 2018 na budowę Zakładów Odzysku Energii w Indonezji.

PT Sarahmida zaproponował przyjęcie nowego terminu wejścia w życie zawartych umów na 20 marca 2020 r. Mając na uwadze powyższe FI przystąpił do podpisania aneksów w zaproponowanej treści.

Z uwagi na powołanie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego, o czym Emitent informował raportem 34/2019, Emitent do podpisania aneksów ze swojej strony wystąpił o uzyskanie zgody na dokonanie niniejszej czynności.
Emitent uznał niniejszą informację za istotną dla swojej działalności z uwagi na wielkość przychodów z kontraktów zawartych z PT SARAHMIDA _łączna wartość kontraktów - 62,4 mln $_ dla Spółki oraz FI w przypadku doprowadzenia do realizacji zawartych Umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

2020-02-12     Jan Gładki     Prezes Zarządu