Raport ESPI 34/2019

Raport Bieżący – informacja poufna

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie - "Emitent" lub "Spółka", w informuje, iż w dniu 11 grudnia 2019 roku, Emitent otrzymał postanowienie z dnia 6 grudnia 2019 roku Sądu Rejonowego w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z wniosku wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach o ogłoszenie upadłości dłużnika Fluid S.A. z siedzibą w Sędziszowie i zabezpieczenia majątku dłużnika.

Niniejszym postanowieniem Sąd postanowił zabezpieczyć majątek Fluid S.A. poprzez ustanowienie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego.

Sąd wyznaczył Tymczasowemu Nadzorcy Sądowemu miesięczny termin do złożenia pisemnego sprawozdania.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

2019-12-12     Jan Gładki     Prezes Zarządu