Raport ESPI 5/2020

Raport Bieżący – Informacja poufna

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie - "Emitent" lub "Spółka", w nawiązaniu do raportu 4/2020, informuje, iż w dniu 1 marca 2020 roku wystąpił do Tymczasowego Nadzorcy Sądowego o akceptację Umowy z Agrosystemy sp. z o.o.

Tymczasowy Nadzorca Sądowy ustanowiony został w związku z prowadzonym postępowaniem wszczętym na wniosek Spółki w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego oraz postępowania o stwierdzenie upadłości Spółki wszczętym na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych _o których Emitent informował w raportach odpowiednio: 1/2020 oraz 34/2019_.

Umowa reguluje podstawowe warunki współpracy w zakresie odbioru biowęgla z Zakładu Odzysku Energii w Sędziszowie oraz z kolejnych instalacji wybudowanych w oparciu o rozwiązania technologiczne stanowiące własność Emitenta.

Umowa przewiduje odbiór biowęgla na średnim poziomie 60 ton w skali miesiąca oraz 6 000 ton w 2021 roku.
Umowa przewiduje jej wejście w życie w przypadku otwarcia postępowania sanacyjnego.

Emitent uznał niniejszą informację za istotną dla swojej działalności z uwagi na wielkość przychodów z Umowy oraz potencjalnych realizacji Umów sprzedaży Zakładów Odzysku Energii z których w ramach niniejszej Umowy będzie odbierany biowęgiel.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

2020-03-01     Jan Gładki     Prezes Zarządu