Raport ESPI 53/2018

Zakończenie niepublicznej emisji obligacji

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie _"Emitent" lub "Spółka"_, w nawiązaniu do niepublicznej emisji obligacji serii "M" informuje co następuje.

W związku z przekroczeniem wskazanego w warunkach emisji obligacji imiennych serii "M" progu emisji, Zarząd Emitenta w dniu 26 lipca 2018r. podjął uchwałę w sprawie dokonania przydziału obligacji imiennych serii "M". Emisja obligacji imiennych serii "M" doszła do skutku w liczbie 2.895 obligacji o łącznej wartości nominalnej 2.895.000 złotych. Obligacje zostały przydzielone obligatariuszom w liczbie wynikającej z zapisów i dokonanych wpłat.

Celem zabezpieczenia obligacji Emitent ustanowił na nieruchomości położonej w Sędziszowie przy ul. Spółdzielczej nr 9 hipotekę umowną.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne.

2018-07-27     Jan Gładki     Prezes Zarządu