Raport ESPI 54/2018

Proces uzyskiwania finansowania inwestycji przez kontrahentów indonezyjskich

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie _"Emitent" lub "Spółka"_, w nawiązaniu do raportów z dnia 10,12,16 oraz 23 lipca dotyczącego zawarcia Umów z PT Sarahmida oraz PT JDG ENERGI informuje co następuje.

W dniu 3 sierpnia 2018 roku, Emitent w trakcie czynności nadzorczych nad procesem uzyskiwania Gwarancji Płatności, stanowiących warunek wejścia w życie zawartych Umów uzyskał następujące informacje.
PT Sarahmida, po podpisaniu Umowy, o której mowa w raporcie z dnia 23 lipca, znajduje się w trakcie procesu uruchomienia linii kredytowej dla Inwestycji. Z uwagi na dodatkowe wymagania banku związane z transakcja na środkach w walucie obcej, otwarcie akredytywy powinno nastąpić najpóźniej w 4 tygodniu sierpnia 2018 r. Emitent określił istotne w procesie otwarcia zabezpieczenia płatności kamienie milowe, o których osiągnięciu przez PT Sarahmida będzie informował.

Nadto w myśl uzyskanych wyjaśnień, PT JDG ENERGI, realizujący inwestycję na wyspie Simeulue, kontynuuje rozmowy z podmiotem finansującym inwestycję.

Emitent uznał powyższe informacje za istotne dla swojej działalności z uwagi na wielkość przychodów dla Spółki w przypadku wejścia w życie postanowień zawartych Umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne.

2018-08-03     Jan Gładki     Prezes Zarządu