Raport ESPI 60/2018

Zawarcie aneksu do Umowy z PT SARAHMIDA

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie _"Emitent" lub "Spółka"_, w nawiązaniu do raportu ESPI 55/2018 z dnia 4 września br. dotyczącego procesu uzyskiwania finasowania przez PT Sarahmida informuje co następuje.

W dniu 11 września 2018 r., w nawiązaniu do opisywanego wcześniej stanu faktycznego procesu inwestycyjnego, strony zawarły Aneksy do Umów z dnia 10 lipca oraz 16 lipca 2018 r. z poniższymi najistotniejszymi postanowieniami, analogicznymi w każdej z wyżej wskazanych Umów.

Strony postanowiły przyjąć termin wejścia w życie Umów do 30 września 2018 r.

PT Sarahmida, potwierdził w Aneksach przedstawiony scenariusz finansowania Inwestycji ze wskazaniem terminów i kolejnych kamieni milowych.

W trakcie procesu transferu środków, UBS Singapore, bank obsługujący transfer środków na właściwe konto PT Sarahmida w banku w Indonezji wezwał Zarząd podmiotu udzielającego pożyczki do otwarcia właściwego konta służącego do transferu środków. Z uwagi na podróże służbowe osób umocowanych do dokonania takiej czynności będzie to możliwe najwcześniej 15 września 2018 r.

W myśl uzyskanych wyjaśnień, dokumentacja znajdująca się w UBS Singapore pozwala na niezwłoczny transfer środków do Indonezji, który zajmie do 5 dni roboczych.

W świetle uzyskanych informacji Emitent spodziewa się rozpoczęcia realizacji Umowy w drugiej połowie września 2018 r.

Emitent uznał powyższe informacje za istotne dla swojej działalności z uwagi na wielkość przychodów dla Spółki w przypadku wejścia w życie postanowień zawartych Umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne.

2018-09-11     Jan Gładki     Prezes Zarządu