Raport ESPI 6/2019

Raport Bieżący – Informacja Poufna

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie - "Emitent" lub "Spółka", informuje, w nawiązaniu do raportu nr 69/2018, informuje iż w dniu 13 marca 2019 roku podpisał List Intencyjny z PT MELCHOR TIARA PRATAMA _dalej MELCHOR_.

W myśl uzgodnień, Emitent oraz MELCHOR założą w Indonezji spółkę Joint Venture, w której udziały posiadać będą oba podmioty, a zadaniem nowo utworzonego podmiotu będzie sprzedaż technologii na terenie Indonezji, doprowadzenie do realizacji zawartych kontraktów oraz wsparcie w sprzedaży nowych kontraktów sprzedaży Zakładów Odzysku Energii w Indonezji.

MELCHOR potwierdził, iż od listopada 2018 roku, prowadził aktywne działania zmierzające do realizacji kontraktów Emitenta z PT SARAHMIDA oraz PT MAHANTARA WAHANA MAJU.

MELCHOR oświadczył, iż nawiązał relację z podmiotami które przeprowadziły due diligence i zgłosiły gotowość przyłączenia się do konsorcjów realizujących w/w projekty, jak również z podmiotami które zadeklarowały gotowość do finansowania tych projektów.

MELCHOR oświadczył również, iż nawiązał relacje z właścicielami plantacji oleju palmowego, którzy po otrzymaniu indywidualnej oferty budowy Zakładu Odzysku Energii zadeklarowali gotowość zakupu.
Powyższe zostanie potwierdzone przedłożonymi Emitentowi odpowiednimi dokumentami.

Emitent i MELCHOR zadeklarowały przygotowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do powołania do życia joint venture w Indonezji, który realizować będzie wyżej wskazane działania.

Emitent wyjaśnia iż w dotychczasowej współpracy MELCHOR funkcjonował w oparciu o uzyskane pełnomocnictwa od Emitenta oraz PT SARAHMIDA i PT MAHANTARA WAHANA MAJU na własny koszt.
Emitent uznał niniejszą informację za istotną dla swojej działalności z uwagi na wielkość przychodów z kontraktów zawartych z PT SARAHMIDA oraz PT MAHANTARA WAHANA MAJU _łączna wartość kontraktów – 158,4 mln $_ dla Spółki w przypadku doprowadzenia do realizacji zawartych Umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

2019-03-13     Jan Gładki     Prezes Zarządu