Raport ESPI 6/2020

Raport Bieżący – Informacja poufna

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie - "Emitent" lub "Spółka", w nawiązaniu do raportu 5/2020, informuje, iż w dniu 1 marca 2020 roku otrzymał informację od Tymczasowego Nadzorcy Sądowego iż zawarcie Umowy w zaproponowanej treści nie stanowi czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, dotyczy bowiem utrzymania bieżącej działalności Emitenta, w wyniku czego Zarząd Emitenta uznaje niniejszą Umowę za zawartą.
Treść Umowy przewiduje jej wejście w życie z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego.

Emitent uznał niniejszą informację za istotną dla swojej działalności z uwagi na wielkość przychodów z Umowy oraz potencjalnych realizacji Umów sprzedaży Zakładów Odzysku Energii z których w ramach niniejszej Umowy będzie odbierany biowęgiel.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

2020-03-02     Jan Gładki     Prezes Zarządu