Raport ESPI 69/2018

Raport Bieżący

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie _"Emitent" lub "Spółka"_, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 64/2018 z dnia 30 września 2018 roku, 61/2018 z 12 września 2018 roku oraz 57/2018 z 5 września 2018 roku, informuje co następuje:

W związku ze wskazaniem w Umowie z PT Sulawesi Indo Energy daty 1 listopada jako daty wejścia w życie, Emitent uzyskał informację od Kontrahenta, że z uwagi na zniszczenia w infrastrukturze w Palu w trakcie trzęsienia ziemi, wejście w życie Umowy ulega opóźnieniu. Strony powinny powrócić do ustalenia nowych terminów w okresie kolejnych trzech miesięcy.

W związku ze wskazaniem w raporcie bieżącym nr 64/2018 terminu przypadającego na koniec października 2018 roku, Emitent informuje, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymał ze strony PT Sarahmida gwarancji bankowej, jednocześnie pozostaje w bezpośrednim kontakcie z Kontrahentem, który prowadzi nadal działania w kierunku wejścia w życie Umowy.

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie Umowy z PT Mahantara Wahana Maju, o którym mowa w raporcie bieżącym 61/2018 Emitent informuje, iż przeprowadził rozmowy z Kontrahentem które wskazują że Kontrahent nie widzi ryzyka opóźnienia terminu wejścia w życie Kontraktu.

Emitent, informuje iż rozpoczął współpracę z MELCHOR GROUP INDONESIA _PT MELCHOR TIARA PRATAMA_, w ramach której Kontrahent udziela wsparcia Fluid S.A. oraz nabywcom Zakładów Odzysku Energii _współpraca dotyczy również dotychczas zakontraktowanych Umów na budowę ZOE_ m.in. w finansowaniu inwestycji w Indonezji.

Emitent uznał powyższe informacje za istotne dla swojej działalności z uwagi na wielkość przychodów dla Spółki w przypadku wejścia w życie postanowień Umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

2018-11-05     Jan Gładki     Prezes Zarządu