Raport ESPI 74/2018

Raport Bieżący – Rozpoczęcie negocjacji

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie - "Emitent" lub "Spółka", informuje, iż w dniu 12 grudnia 2018 roku otrzymał zapytanie ofertowe od Biowęgiel Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. _dalej: "BD"_ o przedstawienie oferty na budowę instalacji produkcji biowęgla.

Zapytanie ofertowe dotyczy budowy instalacji na terenie województwa śląskiego, o określonej wydajności produkcji biowęgla oraz specyfice biomasy _dalej: Inwestycja"_.

Szacunkowy koszt budowy Inwestycji o podobnych parametrach Emitent określił na kwotę ponad 13 mln zł. Ostateczna cena oferty Emitenta uwzględni infrastrukturę techniczną będącą w posiadaniu BD, co może wpłynąć na wysokość oferty. Strony uzgodniły, że przystąpienie do sporządzenia oferty przez Spółkę równoznaczne będzie z rozpoczęciem procesu negocjacji.

Emitent uznał powyższe informacje o planowanym rozpoczęciu negocjacji za istotne dla swojej działalności z uwagi na możliwą wielkość przychodów dla Spółki w przypadku realizacji Inwestycji na rzecz BD.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

2018-12-12     Jan Gładki     Prezes Zarządu