Raport ESPI 75/2018

Raport Bieżący

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie - "Emitent" lub "Spółka", w, informuje, iż w dniu 12 grudnia 2018 roku otrzymał wydaną przez DQS Polska sp. z o.o. _jednostka akredytowana_ opinię dotyczącą wytwarzania w kogeneracji w jednostce kogeneracji przedsiębiorstwa energetycznego FLUID S.A., która stanowi załącznik do raportu bieżącego.

Wedle opinii "w jednostce kogeneracji w Zakładzie Odzysku Energii _ZOE_ FLUID S.A. wdrożono technologię umożliwiającą wytwarzanie energii elektrycznej w 100% w wysokosprawnej kogeneracji, w instalacji wykorzystującej energię pochodzącą z reaktora karbonizacji opartego na patencie FLUID S.A., wytwarzającego biowęgiel jako odnawialne źródło energii. W jednostce kogeneracji turbina parowa jest zasilana przez kotły parowe odzysknicowe."

Cytowana opinia jest szczególnie istotna dla Emitenta w kontekście sprzedaży technologii na terenie Polski oraz Unii Europejskiej, z uwagi na możliwość finansowania zakupu technologii od Emitenta z wykorzystaniem środków publicznych. Dotychczas funkcjonujące systemy wsparcia branży ciepłowniczej preferowały inwestycje w instalacje wysokosprawnej kogeneracji, co potwierdzają przedsiębiorstwa zainteresowane technologią FLUID S.A.

Emitent uznał powyższe informacje za istotne dla swojej działalności z uwagi na możliwą wielkość przychodów dla Spółki w przypadku realizacji sprzedaży technologii na rzecz krajowych i europejskich odbiorców.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Załączniki
20181212Opinia_FLUID_SA.pdf

2018-12-12     Jan Gładki     Prezes Zarządu