Raport roczny - uzupełnienie

Raport roczny FLUID SA za 2018r. - uzupełnienie

Zarząd Spółki FLUID S.A. w Sędziszowie przekazuje sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2018 rok w uzupełnieniu do raportu rocznego za rok obrotowy 2018r.

PODSTAWA PRAWNA:
§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

• Jan Gładki - Prezes Zarządu


Załączniki:

07_FLUID SA Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z bad. sp. fim. za 2018r.pdf