OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NAZDZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

[OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU]

1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 401 § 1 Ustawy z dnia 15 września 200 roku Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres fluid(at)fluid.pl.

2. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 401 § 4 KSH, Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia. W takim przypadku, Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na swojej korporacyjnej stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.fluid.pl. Zgłoszenie Spółce wskazanych powyżej projektów uchwał może zostać dokonane w postaci elektronicznej poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres fluid(at)fluid.pl.

3. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 401 § 5 KSH, każdy z Akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Na podstawie art. 412 § 1 KSH, Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Zgromadzeniu i liczby pełnomocników (art. 412 § 2 KSH). Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa (art. 412 § 3 KSH). Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa (art. 412 § 4 KSH). Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza (art. 412 § 5 KSH). Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków (art. 412 § 6 KSH).

Zgodnie z art. 4121 § 2 zd. 1 KSH, pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 4121 § 2 zd. 2 KSH). Pełnomocnictwa udzielone w postaci elektronicznej mogą zostać przekazane Spółce pocztą elektroniczną na adres fluid(at)fluid.pl. Stosownie do postanowień art. 4121 § 5 KSH, Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym podjęte przez Spółkę działania będą proporcjonalne do celu.

Wraz z niniejszym ogłoszeniem, stosownie do postanowień art. 4022 pkt 2) lit. d) KSH, Spółka przedkłada formularz umożliwiające głosowanie przez pełnomocnika na Zgromadzeniu Spółki. Treść formularza odpowiada postanowieniom art. 4023 § 3 KSH.

5. Możliwości i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na co zezwala art. 4065§ 1 KSH.

6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Z uwagi na brak możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka nie udostępnia Akcjonariuszom możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na co zezwala art. 4065 § 2 KSH.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Regulamin Zgromadzeniu nie przewiduje oddawania głosów na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, na co zezwala art. 4111 § 1 KSH. Statut Spółki nie dopuszcza wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej osobiście lub przez pełnomocnika, na co zezwala art. 4065 § 1 pkt 3) KSH.

[DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU ORAZ PRAWO UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU]

Na podstawie art. 4061 KSH, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przypada w dniu 28 grudnia 2014roku.

Akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż
w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.
W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Wydane zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie ustalona przez Spółkę na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW). Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu i zabranie go ze sobą w dniu Zgromadzenia. Podstawą dopuszczenia akcjonariusza do udziału w Zgromadzeniu jest umieszczenie go w wykazie zarejestrowanych akcjonariuszy, któryw przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela udostępnia spółce KDPW.Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu nie jest niezbędne do dopuszczenia do udziału w Zgromadzeniu wszystkich tych, którzy znaleźli się na powyższej liście. Może jednak okazać się, że pomimo odebrania, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zgromadzeniu, akcjonariusz nie znalazł się na liście udostępnionej emitentowi przez KDPW. W takim przypadku, okazanie zaświadczenia będzie uznane przez Spółkę za konieczne i wystarczające do uczestnictwa w Zgromadzeniu.Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

[PRAWO UZYSKANIA PEŁNEGO TEKSTU DOKUMENTACJI]

Osoby uprawnione do udziału w Zgromadzeniu mogą uzyskać projekty uchwał poddane obradom Zgromadzenia na internetowej stronie korporacyjnej Spółki pod adresem: www.fluid.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie.

[STRONA INTERNETOWA]

Informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępniane na internetowej stronie korporacyjnej Spółki pod adresem: www.fluid.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie.

FLUID - formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf

FLUID - WZA - projekty uchwał.pdf