Zarząd Spółki

Zgodnie z § 21 ust. 1, ust. 5 i ust. 6 Statutu Spółki, Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) lub 2 (dwóch) członków. 

Kadencja pierwszego Zarządu trwa 4 (cztery) lata. 
Każda kolejna kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. 
Kadencja Zarządu jest wspólna dla wszystkich jego członków. 
Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa uchwała Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.

    Brak danych