История

Spółka została zawiązana dnia 8 listopada 2010 roku aktem notarialnym Rep. A nr 17249/2010 sporządzonym przed notariuszem Piotrem Tomaszkiem prowadzącym kancelarię notarialną w Krakowie.

W dniu 22 grudnia 2010 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki pod numerem 0000374101 do Rejestru Przedsiębiorców KRS.

Założycielem Spółki Fluid S.A. była Spółka Fluid - Kooperacja Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy Spółki w chwili utworzenia wynosił 14 696 040 zł i dzielił się na:
13 232 410 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 zł każda,
1 463 630 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1 zł każda,
opłaconych w całości wkładem niepieniężnym w postaci spółki Fluid - Kooperacja Sp. z o.o.

Spółka Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. została reaktywowana w dniu 1 marca 2005 roku (założona w 1991 roku). W tym dniu zwiększono kapitał założycielski Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. z 1 000,00 zł (10 udziałów po 100,00 zł każdy udział) do 50 000,00 zł przez utworzenie 490 nowych udziałów po 100,00 zł każdy, które zostały objęte przez nowych udziałowców.

Celem reaktywacji Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. było podjęcie badań i wdrożenie, w zlokalizowanym w siedzibie tej spółki prototypowym zakładzie, innowacyjnej technologii autotermicznego odzysku energii z biomas.

W lipcu 2005 roku kapitał zakładowy Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. został podniesiony o 25 000,00 zł przez utworzenie nowych 250 udziałów po 100,00 zł każdy, które objął nowy wspólnik poprzez wniesienie aportem użytkowania wieczystego działki o powierzchni 52 ar oraz budynku gospodarczego o powierzchni 288 m2.

W lipcu 2006 roku kapitał zakładowy Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. został podniesiony o kolejne 25 000,00 zł poprzez utworzenie 250 udziałów, po 100,00 zł każdy, które objął nowy wspólnik przez pokrycie wkładem niepieniężnym, tj. wszelkimi prawami do wynalazku nr P363785 „Sposób i urządzenie do autotermicznej waloryzacji stałych paliw odpadowych oraz biomasy zwłaszcza dla czystej produkcji energii elektrycznej i ciepła” zgłoszonego do Urzędu Patentowego w dniu 28 listopada 2003 roku.

W dniu 15 grudnia 2009 roku Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. otrzymała patent na ww. wynalazek o nr 204294.

W kwietniu 2008 roku kapitał zakładowy Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. został podniesiony o 50 000,00 zł poprzez utworzenie nowych 500 udziałów, po 100,00 zł każdy, które objęli nowi wspólnicy opłacając je w całości gotówką.

Na mocy Umowy Inwestycyjnej zawartej przez Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. i jej wspólników, nowi wspólnicy zobowiązali się do zainwestowania kwoty równej 1 618 tys. zł w formie zasilenia kapitału własnego oraz pożyczki. Środki te zapewniły Spółce możliwość dalszego rozwoju opracowywanej technologii.

W lutym 2009 roku Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. rozpoczęła badania nad uwęglaniem wszelkiego rodzaju biomas. Główny cykl badań został zakończony w kwietniu 2010 roku, kiedy to Fluid - Kooperacja Sp. z o.o.  z wykorzystaniem będącego jej własnością patentu uruchomiła Zakład Odzysku Energii (ZOE) i produkcję biowęgla marki FLUID. Produkcja ciągła ruszyła od sierpnia 2010 roku, na poziomie 170 kg/h biowęgla marki FLUID.

W marcu 2010 roku Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. została zakwalifikowana do udziału w projekcie Ministerstwa Środowiska GreenEvo, który ma celu propagowanie w kraju i za granicą prośrodowiskowych technologii. Spółka ta znalazła się w gronie 29 podmiotów, których technologie zostały zauważone i wyróżnione. Dzięki promocji i pomocy ze strony ministerstwa technologia Termolizacyjnego Modułu Odzysku Energii ma być propagowana na rynkach całego świata.

W czerwcu 2010 roku Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. została laureatem edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości i otrzymała za projekt „Stałe paliwo odnawialne marki FLUID” specjalną nagrodę Ministra Gospodarki eCO2 innowacjaprzyznawaną dla produktu o największym potencjale w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

W listopadzie 2010 roku Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. została laureatem organizowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska Konkursu Czysty Biznes w kategorii „Innowacyjny Proces”.
Jako zwycięzca konkursu Spółka otrzymała prestiżową nagrodę Piramidę Czystego Biznesu za ekologiczne i przynoszące wymierne korzyści rozwiązania, dzięki którym budują przewagę na rynku.

W dniu 8 listopada 2010 roku zostaje zawiązana Spółka Fluid S.A. Wszystkie akcje nowej Spółki objęła Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci całego przedsiębiorstwa.

W dniu 22 grudnia 2010 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki Fluid S.A. pod numerem 0000374101 do Rejestru Przedsiębiorców KRS.

W grudniu 2010 roku w III edycji Konkursu  „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2010” organizowanego przez Fundację Innowacji i Rozwoju z Warszawy, Spółka została laureatem w kategorii „Innowacyjny Produkt”, co przyczynia się do zwiększenia popularyzacji technologii tworzonych przez Spółkę oraz umacniania pozycji wśród innowacyjnych firm. 

Data

Wydarzenie historyczne

1.03.2005 

reaktywacja działalności Spółki Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. i podniesienie  kapitału zakładowego o 49 000,00 zł przez utworzenie 490 nowych udziałów po 100,00 zł każdy, które zostały objęte przez nowych udziałowców

07.2005 

podniesienie kapitału zakładowego Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. o 25 000,00 zł poprzez utworzenie nowych 250 udziałów po 100,00 zł każdy, objętych przez wniesienie aportem nieruchomości

07.2006 

podniesienie kapitału zakładowego Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. o 25 000,00 zł poprzez utworzenie nowych 250 udziałów po 100,00 zł każdy, objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci wszelkich praw do wynalazku „Sposób urządzenie do autotermicznej waloryzacji stałych paliw odpadowych oraz biomasy zwłaszcza dla czystej produkcji energii elektrycznej i ciepła”.

04.2008 

podniesienie kapitału zakładowego Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. o 50 000,00 zł poprzez utworzenie nowych 500 udziałów po 100,00 zł każdy, w całości opłaconych gotówką; zawarcie Umowy Inwestycyjnej zapewniającej dalsze finansowanie prac nad technologią Spółki

02.2009 

początek badań nad uwęglaniem biomas

24.03.2010 

zakwalifikowanie do projektu kompleksowego rozwoju GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii 

04.2010 

uruchomienie Zakładu Odzysku Energii i produkcji biowęgla marki FLUID 

23.06.2010

wyprodukowany biowęgiel marki Fluid otrzymuje specjalną nagrodę Ministra Gospodarki „eCO2 innowacja” w prowadzonym przez PARP konkursie: Polski Produkt Przyszłości 2010

5.11.2010 

zwycięstwo w Konkursie Czysty  Biznes organizowanym przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska w kategorii „Innowacyjny Proces”

8.11.2010 

powołanie Fluid Spółki Akcyjnej

16.12.2010 

tytuł „Innowacyjny Produkt” w III Edycji Konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2010”

22.12.2010 

rejestracja Fluid Spółki Akcyjnej w KRS

18.01.2011 

Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C

04.2011 

wejście Spółki Fluid S.A. na giełdę NewConnect

Działalność

Celem działalności przedsiębiorstwa Fluid - Kooperacja Sp. z o.o., które zostało wniesione do Spółki, było wdrożenie nowatorskiej na rynku polskim i światowym, technologii produkcji biowęgla - paliwa odnawialnego dla energetyki. Po kilku latach prowadzonych badań Spółka stała się wyłącznym właścicielem wszelkich praw do wynalazku „Sposób i urządzenie do waloryzacji stałych paliw odpadowych oraz biomasy zwłaszcza dla czystej produkcji energii elektrycznej i ciepła”, zgłoszonego do Urzędu Patentowego w dniu 28 listopada 2003 roku. W dniu 15 grudnia 2009 roku Fluid - Kooperacja Sp. z o.o. otrzymała patent na ww. wynalazek o nr. 204294. W badania nad patentem Fluid S.A. zaangażowane były jednostki naukowe: Politechnika Częstochowska, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Energetyki w Katowicach, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Politechnika Gdańska oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

W wyniku przeprowadzonych w przedsiębiorstwie prac rozwojowych w kwietniu 2010 zakończono proces przemysłowego wdrożenia prototypu Termolizacyjnego Modułu Odzysku Energii z biomas (TMOE). Technologia TMOE opiera się na wykorzystaniu stałych paliw ubocznych i biomasy do produkcji ekologicznego paliwa -wzbogaconego energetycznie biowęgla marki FLUID. Potencjał innowacyjny biowęgla marki FLUID  to przede wszystkim czystość ekologiczna, wysoka gęstość energii, bardzo dobre właściwości mielenia oraz automatyka i ciągłość produkcji - 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Potencjał innowacyjny biowęgla FLUID to nie tylko odnawialne paliwo dla energetyki o dużej możliwości redukcji CO2, ale również nawóz dla rolnictwa o długim cyklu rozkładu, a w niedalekiej przyszłości być może także paliwo do ogniw węglowych.