Technologia

Jan Gładki Twórca TechnologiiZakład Odzysku Energii z wszelkiego rodzaju biomas 

Linia technologiczna Termolizacyjnego Modułu Odzysku Energii z wszelkiego rodzaju biomas jest nowatorskim rozwiązaniem opartym na patencie nr 204294

Podczas waloryzacji następuje uszlachetnienie biomasy, redukcja wilgoci (W), redukcja pierwiastka siarki (S); redukcja pierwiastka chloru (Cl)  oraz zmniejsza się ciężar. Znacząco wzrasta związany pierwiastek (C > 70%) węgiel  oraz nieznacznie wzrasta popiół (A).

Nazwa biowęgiel marki Fluid S.A, jest handlowym znakiem towarowym odnawialnego paliwa sklasyfikowanego pod symbolem CN 4402 90 00

Fluid S.A. z Sędziszowa buduje „pod klucz” kompletny Zakład Odzysku Energii z wszelkiego rodzaju biomasy o wilgotności do 45%, oraz kaloryczności średniej 10 MJ/kg.

Proces technologiczny umożliwia poliprodukcję  w cyklu ciągłym, 24 godz./dobę; 7 dni w tygodniu.

Wydajność  przerobu do 6 Mg/h biomasy o wilgotności średniej 45%, pozwoli produkować: 

  • do 2 Mg/h biowęgla (biocarbonu) marki FLUID o kaloryczności  nie niższej niż 24 MJ/kg.
  • do 0,5 MW zielonej energii elektrycznej

 

 

Proces technologiczny 

Ruch eksploatacyjny zawsze rozpoczyna się od rozgrzania reaktora. Wygrzanie reaktora następuje poprzez wytwornicę spalin. Palnik olejowy nagrzewa wytwornicę spalin, od której nagrzewa się przepływające powietrze, podawane przez wentylator. Rozgrzane powietrze i spaliny z palnika olejowego stycznie do wewnętrznej ceramicznej obudowy reaktora wpływają do jego wnętrza. Po osiągnięciu wewnątrz reaktora temp. około 650oC, wyłącza się palnik olejowy oraz  jednocześnie następuje podawanie biomasy do retort. Rozdrobniona (max ziarno 50 mm) biomasa roślinna o wilgotności poniżej 45% (dopuszcza się do 50%) o kaloryczności średniej 10 MJ/kg, podajnikiem zgrzebłowym, przemieszcza się do zasypu suszarki - podajnika linowego. Podczas drogi przemieszczania się do kosza zasypowego suszarki, w suszarce obrotowej biomasa ulega osuszeniu do wilgotności poniżej 25%. Wewnętrzny kosz zasypowy reaktora utrzymuje podgrzaną, osuszoną biomasę, w atmosferze niedomiaru powietrza. Z wewnętrznego kosza zasypowego biomasa przemieszcza się do retort. Gorąca i osuszona biomasa  przemieszczania się ku przodowi, poddawana jest intensywnemu procesowi dalszego podgrzewania bez dostępu tlenu, następuje częściowe, odgazowanie lekkich węglowodorów. Gazy te przez otwory w retortach wydostają się do wnętrza reaktora i ulegają spaleniu w  gorącym powietrzu, które na skutek stycznego wlotu do reaktora przemieszcza się ruchem wirowym omywając wewnętrzną ściankę reaktora jednocześnie się ogrzewając. Spalanie, ulatniających się z retort, węglowodorów stwarza warunki autotermiczności procesu, bez potrzeby dalszego podgrzewania palnikiem olejowym. Proces termolizy w retortach, bez dostępu tlenu powoduje uwęglanie się biomasy. Proces jest prowadzony w systemie automatycznego sterowania, dobrany czasowo i temperaturowo w  taki sposób aby uzyskać częściowe zgazowanie oraz aby podnieść kaloryczność produktu do około 25 MJ/kg. Powstaje produkt o nazwie handlowej biowęgiel marki FLUID. Jest to paliwo odnawialne, czyste ekologicznie o wysokiej gęstości energii. Paliwo to wysypuje się z dolnych retort do szczelnego zbiornika skąd odbierane jest przez podajnik ślimakowy chłodzony wodą. Zadaniem tego podajnika jest ostudzenie biowęgla do temperatury poniżej 400C i przemieszczenie go do instalacji napełnienia pojemników magazynowych typu „Big Bag”. W celu całkowitego zgaszenia wyprodukowanego biowęgla do instalacji podawany jest sprężony CO2  oraz dodatkowo biowęgiel zraszany jest wodą. Biowęgiel  w tych pojemnikach wywożony jest do odbiorców (elektrownie lub elektrociepłownie) transportem kołowym.W gorących spalinach wylotowych z procesu autotermiczności  zgromadzona jest znaczna energia cieplna, którą poprzez system wymienników wykorzystujemy do produkcji „zielonej” energii elektrycznej a ze studzenia kondensatu do produkcji odnawialnej energii cieplnej sprzedawanej do systemu cieplnego miasta lub dla produkcji chłodu dla celów klimatyzacji lub dla podsuszania biomasy.

 

Schemat logistyczny Zakładu Odzysku Energii

 

 

Koszty produkcji i zyskowności Zakładu Odzysku Energii

Schemat technologiczny Zakładu Odzysku Energii